Alexander Nilsson

Grunnleggende økologisk forståelse innen de fleste naturtyper. Erfaring med kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN) og etter DN-Håndbok 13. God artskompetanse på gruppene karplanter, lav og til dels på moser

 

Mastergrad i naturforvaltning 2021 (NMBU)

Oslo/Ås

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av skog og kulturlandskap
  • Karplanter, lav og sopp
  • Kartlegging av Naturtyper i Norge (NiN)

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

 

Kontaktinformasjon

+47 91 10 41 39

alexander@biofokus.no