Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus – ny rapport

23. januar 2015

På oppdrag fra Fylkesmannen har Stiftelsen Biofokus utarbeidet en kartleggingsstatus for naturtyper i Oslo og Akershus, samt vurdert behov for videre kartlegging i hver enkelt kommune Det er tatt et uttrekk av i alt 7 643 lokaliteter i Naturbase pr. november 2013, og gjennomført en analyse av dette materialet.

Av det samlete arealet i Oslo og Akershus utgjør de registrerte naturtypene 5,5 %. Andel vernede arealer er til sammenligning 4,6 %.  Naturtyper er kartlagt både innenfor og utenfor verneområder med henholdsvis 69 % og 31 % av arealet. Kartleggingsstatus i alle kommunene er vurdert. Status for kartleggingen er delt inn i 3 kategorier, lite kartlagt, ufullstendig kartlagt og godt kartlagt. De tre klassene er ment som et overordnet signal på hvor langt kartleggingen har kommet.

Det er ikke vurdert om kartleggingen tilfredsstiller kravene i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. I de aller fleste tilfeller må det gjøres en grundigere kartlegging i forbindelse med konkrete utbyggingsplaner. Et hovedprodukt i rapporten er faktaarkene for hver enkelt kommune. Disse må leses for å få en mer detaljert gjennomgang.

Last ned rapporten her.

Se nyhetssak på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin hjemmeside her.

SISTE NYHETER

Biofokus har passert 500.000 artsfunn i Artskart

Biofokus har passert 500.000 artsfunn i Artskart

- Vi i Biofokus har alltid vært opptatt av artsmangfoldet. Det startet i det små på 1990-tallet med registreringer av arter knyttet til gammelskog. På 30 år har vi bygd opp landets ledende fagmiljø innen artskartlegging, og vi kartlegger nå arter i over 200 ulike...

Store naturverdier langs Lysakerelva

Store naturverdier langs Lysakerelva

Lysakerelva er grenseelv mellom Bærum og Oslo og er en av de viktigste elvene i de to kommunene, både for rekreasjon og for biologisk mangfold. De bratte skogkledde dalsidene langs elva danner en sammenhengende skogbekkekløft mellom Bogstadvannet og Lysakerfjorden....