Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus – ny rapport

23. januar 2015

På oppdrag fra Fylkesmannen har Stiftelsen Biofokus utarbeidet en kartleggingsstatus for naturtyper i Oslo og Akershus, samt vurdert behov for videre kartlegging i hver enkelt kommune Det er tatt et uttrekk av i alt 7 643 lokaliteter i Naturbase pr. november 2013, og gjennomført en analyse av dette materialet.

Av det samlete arealet i Oslo og Akershus utgjør de registrerte naturtypene 5,5 %. Andel vernede arealer er til sammenligning 4,6 %.  Naturtyper er kartlagt både innenfor og utenfor verneområder med henholdsvis 69 % og 31 % av arealet. Kartleggingsstatus i alle kommunene er vurdert. Status for kartleggingen er delt inn i 3 kategorier, lite kartlagt, ufullstendig kartlagt og godt kartlagt. De tre klassene er ment som et overordnet signal på hvor langt kartleggingen har kommet.

Det er ikke vurdert om kartleggingen tilfredsstiller kravene i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. I de aller fleste tilfeller må det gjøres en grundigere kartlegging i forbindelse med konkrete utbyggingsplaner. Et hovedprodukt i rapporten er faktaarkene for hver enkelt kommune. Disse må leses for å få en mer detaljert gjennomgang.

Last ned rapporten her.

Se nyhetssak på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin hjemmeside her.

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...