Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus – ny rapport

23. januar 2015

På oppdrag fra Fylkesmannen har Stiftelsen Biofokus utarbeidet en kartleggingsstatus for naturtyper i Oslo og Akershus, samt vurdert behov for videre kartlegging i hver enkelt kommune Det er tatt et uttrekk av i alt 7 643 lokaliteter i Naturbase pr. november 2013, og gjennomført en analyse av dette materialet.

Av det samlete arealet i Oslo og Akershus utgjør de registrerte naturtypene 5,5 %. Andel vernede arealer er til sammenligning 4,6 %.  Naturtyper er kartlagt både innenfor og utenfor verneområder med henholdsvis 69 % og 31 % av arealet. Kartleggingsstatus i alle kommunene er vurdert. Status for kartleggingen er delt inn i 3 kategorier, lite kartlagt, ufullstendig kartlagt og godt kartlagt. De tre klassene er ment som et overordnet signal på hvor langt kartleggingen har kommet.

Det er ikke vurdert om kartleggingen tilfredsstiller kravene i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. I de aller fleste tilfeller må det gjøres en grundigere kartlegging i forbindelse med konkrete utbyggingsplaner. Et hovedprodukt i rapporten er faktaarkene for hver enkelt kommune. Disse må leses for å få en mer detaljert gjennomgang.

Last ned rapporten her.

Se nyhetssak på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin hjemmeside her.

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...