Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus – ny rapport

23. januar 2015

På oppdrag fra Fylkesmannen har Stiftelsen Biofokus utarbeidet en kartleggingsstatus for naturtyper i Oslo og Akershus, samt vurdert behov for videre kartlegging i hver enkelt kommune Det er tatt et uttrekk av i alt 7 643 lokaliteter i Naturbase pr. november 2013, og gjennomført en analyse av dette materialet.

Av det samlete arealet i Oslo og Akershus utgjør de registrerte naturtypene 5,5 %. Andel vernede arealer er til sammenligning 4,6 %.  Naturtyper er kartlagt både innenfor og utenfor verneområder med henholdsvis 69 % og 31 % av arealet. Kartleggingsstatus i alle kommunene er vurdert. Status for kartleggingen er delt inn i 3 kategorier, lite kartlagt, ufullstendig kartlagt og godt kartlagt. De tre klassene er ment som et overordnet signal på hvor langt kartleggingen har kommet.

Det er ikke vurdert om kartleggingen tilfredsstiller kravene i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. I de aller fleste tilfeller må det gjøres en grundigere kartlegging i forbindelse med konkrete utbyggingsplaner. Et hovedprodukt i rapporten er faktaarkene for hver enkelt kommune. Disse må leses for å få en mer detaljert gjennomgang.

Last ned rapporten her.

Se nyhetssak på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin hjemmeside her.

SISTE NYHETER

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...