Insektkartlegging ved Makø på Nordre Sandøy

18. januar 2019

BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Østfold kartlagt mangfoldet av skoglevende biller i et område beliggende ved Makø på Nordre Sandøy på Hvaler. Det samme området er også vurdert i forbindelse med ordningen «frivillig vern», og insektkartleggingen var ment å skulle tilføre sårt tiltrengt informasjon om hva slags mangfold av insekter, og da særlig biller, som finnes på slik «svabergsnatur» langs Østfoldkysten. Naturen her består gjerne av tørre og varme, men fattige og skrinne furuskoger med spredte gamle eiketrær i overgangene mot mer menneskepåvirkede arealer eller mot frodigere løvskoger i forsenkninger og bergsprekker.

For å finne ut av hva som skjuler seg i skogen ved Makø, ble 17 vindusfeller hengt opp i gamle eller døde trær og to store malaisetelt plassert ut på to egnede plasser. Malaiseteltene ble satt opp i henholdsvis en løvskog med flere gamle eiketrær og i en eldre svartor-strandskog. Begge disse felletypene fanger primært flyvende insekter. Fellene ble satt ut 9. mai og ble tatt ned 20. august 2018. I tillegg til fellefangsten ble det også foretatt noe manuell innsamling/registrering av insekter ved noen av besøkene.

De innsamlede billene er alle artsbestemt, mens det blant det rikholdige mangfoldet tilhørende andre insektgrupper kun er bestemt opp en liten andel individer/arter. Totalt er 2350 biller tilhørende 255 forskjellige arter bestemt til artsnivå. Av andre insektgrupper er det så langt bestemt opp 87 arter, hvorav en observasjon av geithams var eneste rødlisteart. Tolv av de påviste billeartene er oppført på rødlisten, hvorav én av artene er angitt som utdødd (bladbillen Longitarsus parvulus), to som sterkt truet (pollenbladbillen Zeugophora turneri og edelsmeller (Hypoganus inunctus)), fire som sårbare (skogråtevedbille (Hylis foveicollis), snutebillen Acalles misellus, skyggebillen Prionychus melanarius og tiflekkvedsoppbille (Mycetophagus decempunctatus)) og fem som nær truet (Cacotemnus thomsoni, Cryptarcha strigata, Hallomenus axillaris, Prionocyphon serricornis og Prionychus ater).

Undersøkelsen viser at skogen ved Makø innehar flere rødlistede insekter knyttet til forekomster av død ved eller hule, gamle trær. Den viser også at enkelte rødlistearter knyttet til blader og urter/gress finnes i området. Det er med all sannsynlighet mange rødlistede insekter i dette området som ikke har blitt fanget opp av vår undersøkelse, så dette området må ansees som en viktig brikke i ivaretakelsen av flere uvanlige og truede insektarter i Norge.

Rapporten kan du lese her.

 

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...