Se opptak av webinar om kalkskog og baserike skoger

8. november 2022

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? 

Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i skogvernarbeidet, og for å bedre grunnlaget for forvaltning av det biologiske mangfoldet i kalkskog.

Stiftelsen Biofokus, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Miljøfaglig utredning (MFU) og Asplan Viak har på oppdrag fra Miljødirektoratet sammenstilt data fra de nasjonale kartleggingene av kalkskog utført i perioden 2013-2018, samt sammenstilt informasjon om kalkskog og baserike med utgangspunkt i datasett fra Naturbase. Rapporten presenterer videre 25 naturtyper med rike skogtyper og det er gitt beskrivelser av enkelte artsgrupper som er knyttet til rik skog og kalkskog generelt. Resultatet fra sammenstillingen får du på seminaret.

Les rapporten Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog: Sammenstilling av resultater

Les mer om webinaret her. Gikk du glipp av webinaret? Se opptak her. 

Program:

12.00 – 12.20 Miljødirektoratet: Kunnskapsgrunnlag i skogvernarbeidet
12.20 – 12.40 Biofokus: Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog
12.40 – 12.50 Pause
12.50 – 13.10 Biofokus: Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog
13.10 – 13.30 Artsdatabanken: Rødlistet natur i kalkskogene
13.30 – 13.40 Miljødirektoratet: Oppsummering og videre arbeid
13.40 – 14.00 Spørsmål

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...