Se opptak av webinar om kalkskog og baserike skoger

8. november 2022

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? 

Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i skogvernarbeidet, og for å bedre grunnlaget for forvaltning av det biologiske mangfoldet i kalkskog.

Stiftelsen Biofokus, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Miljøfaglig utredning (MFU) og Asplan Viak har på oppdrag fra Miljødirektoratet sammenstilt data fra de nasjonale kartleggingene av kalkskog utført i perioden 2013-2018, samt sammenstilt informasjon om kalkskog og baserike med utgangspunkt i datasett fra Naturbase. Rapporten presenterer videre 25 naturtyper med rike skogtyper og det er gitt beskrivelser av enkelte artsgrupper som er knyttet til rik skog og kalkskog generelt. Resultatet fra sammenstillingen får du på seminaret.

Les rapporten Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog: Sammenstilling av resultater

Les mer om webinaret her. Gikk du glipp av webinaret? Se opptak her. 

Program:

12.00 – 12.20 Miljødirektoratet: Kunnskapsgrunnlag i skogvernarbeidet
12.20 – 12.40 Biofokus: Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog
12.40 – 12.50 Pause
12.50 – 13.10 Biofokus: Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog
13.10 – 13.30 Artsdatabanken: Rødlistet natur i kalkskogene
13.30 – 13.40 Miljødirektoratet: Oppsummering og videre arbeid
13.40 – 14.00 Spørsmål

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...