Se opptak av webinar om kalkskog og baserike skoger

8. november 2022

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? 

Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i skogvernarbeidet, og for å bedre grunnlaget for forvaltning av det biologiske mangfoldet i kalkskog.

Stiftelsen Biofokus, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Miljøfaglig utredning (MFU) og Asplan Viak har på oppdrag fra Miljødirektoratet sammenstilt data fra de nasjonale kartleggingene av kalkskog utført i perioden 2013-2018, samt sammenstilt informasjon om kalkskog og baserike med utgangspunkt i datasett fra Naturbase. Rapporten presenterer videre 25 naturtyper med rike skogtyper og det er gitt beskrivelser av enkelte artsgrupper som er knyttet til rik skog og kalkskog generelt. Resultatet fra sammenstillingen får du på seminaret.

Les rapporten Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog: Sammenstilling av resultater

Les mer om webinaret her. Gikk du glipp av webinaret? Se opptak her. 

Program:

12.00 – 12.20 Miljødirektoratet: Kunnskapsgrunnlag i skogvernarbeidet
12.20 – 12.40 Biofokus: Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog
12.40 – 12.50 Pause
12.50 – 13.10 Biofokus: Naturfaglige registreringer av kalkskog og baserik skog
13.10 – 13.30 Artsdatabanken: Rødlistet natur i kalkskogene
13.30 – 13.40 Miljødirektoratet: Oppsummering og videre arbeid
13.40 – 14.00 Spørsmål

SISTE NYHETER

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...