Blågrønn struktur med en biologisk vri

23. mai 2017

BioFokus har i det siste arbeidet en hel del med grønnstruktur/blågrønn struktur/grønn infrastruktur og dets betydning for naturmangfold i byer og tettsteder. Vi har fra en biolog sitt ståsted presentert temaet i flere seminarier for et bredt publikum av blant annet arkitekter, landskapsarkitekter, naturforvaltere, samfunnsvitere og kommunale planleggere. Vi bidrar også til en rapport til Nordiske ministerrådet (NMR) om grønn infrastruktur i et nordisk perspektiv. I rapporten til NMR bidrar BioFokus (Norge) og Habitats (Danmark) med eksempler fra respektive land og en sammenstilling av hvor langt landene har kommet mht grønn infrastuktur, mens Enetjärn Natur (Sverige) er hovedansvarlig for prosjektet.

Grønnstruktur har utviklet seg som begrep fra et smalt fokus på landskap, rekreasjon og friluftsliv på 1980- og 1990-tallet til at i dag være et flerfunksjonelt begrep som tar inn alt fra biologisk mangfold til klimatiltak, flomdempning, folkehelse og integrasjon. Selve uttrykket har også utviklet seg fra grønnstruktur til blågrønn struktur og kalles også grønn infrastruktur. «Grønnstruktur» er fortsatt det begrep som brukes i plan- og bygningsloven.

I desember holdt BioFokus foredraget «Blågrønn struktur i den kompakte byen, betydning og konflikter» på kurs/inspirasjonsdag om kompakt byutvikling organisert av Tekna Samfunnsutviklerne og By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) (program). Her belyste vi blant annet forskjellen mellom hverdagsnatur og natur med høyt biologisk mangfold. Vi viste også på viktige kunnskapskilder som Naturbase og Artskart.

I januar holdt BioFokus foredraget «Urban Biodiversity» på seminariet «The ecology of place» på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Seminariet belyste hva natur i en by er og hvordan forskjellige fagområder oppfatter hva økosystem i bymiljøer er og hvordan økologiske funksjoner i en by fungerer. Målet for seminaret var å samle de aktuelle fagområdene for kunnskapsutvikling og for diskusjoner om metoder og metodeutvikling. Seminaret samlet foredragsholdere fra fagområdene urbanisme, arkitektur, samfunnsvitenskap, biologi og økologi. BioFokus bidro med kunnskap om biologisk viktig natur i byen og hva som er forskjellen mellom et område som bare er grønt og et område som har biologiske kvaliteter.

Prosjektet «Grønn infrastruktur i urbane miljøer: naturkapital som plattform for klimatilpassing og sosialt samvær» er et samarbeidsprosjekt om grønnstruktur i Norden. Prosjektet belyser grønn infrastruktur (GI) i byer og tettsteder og ser blant annet på hvordan byens nettverk av grønne arealer kan bidra til klimatilpassing og sosialt samvær. Prosjektet ser også på hvordan GI kan fungere som grund for å generere andre økosystemtjenester som er viktige i et urbant perspektiv som vannhåndtering, støyreduksjon, bedre luftkvalitet og lokalklima mm.

BioFokus bidrar først og fremst med den norske delen av en nordisk eksempelsamling av gjennomførte prosjekt innenfor grønn infrastruktur. De samlete eksemplene fra hele Norden vil belyse hvordan vi kan forbedre forståelsen og bruken av eksisterende økosystemtjenester, hvordan vi kan planlegge for å redusere påvirkning ved nedbygging og hvordan vi kan gjenskape eller nyskape økosystemtjenester og grønn infrastruktur. BioFokus bidrar også med en beskrivelse av hvor langt arbeidet med grønn infrastruktur har kommet i Norge i dag. Resultatene vil bli presentert i en rapport fra Enetjärn Natur mot slutten av 2017. Les mer om prosjektet her.

SISTE NYHETER

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...