BioFokus ledet slåttemyrtur i Nordre Land

29. juli 2015

Juli er ferietid også for de fleste av oss i BioFokus, men vi ligger ikke helt på latsida av den grunn. Sommeren er høysesong for guidete turer der kultur- og naturmiljø står i fokus. Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal er blant aktørene som har et rikholdig program med formidling av disse temaene. I midten av juli sto slåttemyrtur til Bjørnhaugmyra i Nordre Land på museets program og BioFokus stilte med lokalkjent turleder.

Bjørnhaugmyra ligger i et område med mange gamle setre og Bjønnhaugmyra og andre omliggende myrer ble i lang tid inkludert i utslåtten. I skjøtselsplanen som er utarbeidet for området står det at slåtten på myra pågikk fram til 1940-årene og at hesjestaurene forstatt kunne sees på myra ut i 1950-årene. Store deler av myra påvirkes av den rike berggrunnen i området og produksjonen er svært høy. En rekke kalkkrevende planter er påvist på myra, deriblant ti arter orkidéer. Mest imporende er de store mengdene med lappmarihånd, men også brudespore og stortveblad finnes i store mengder. På turen klarte vi å gjenfinne alle de ti orkidéartene noe de 25 turdeltakerne synes var spennende. Mange ble overrasket over at orkidéer i tillegg til å være store, fargerike og karismatiske, også kan være små, grønne og anonyme.

Siden slåtten på Bjørnhaugmyra nå er tatt opp igjen i regi av Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter m.fl. ble det snakket om hvordan dette gjøres og hvorfor det er viktig at denne myra blir slått i stedet for å bli beitet av storfe og sau som har vært tilfellet de siste årene. Hvordan slåtten bør organiseres for å best kunne bevare den rike floraen på myra og hvorfor rikmyr er viktig for biologisk mangfold i Norge var av spørsmålene som ble diskutert.

Kittilbu utmarksmuseum har som nevnt et variert program og formidler viktig kunnskap om både natur og kultur i samarbeid med ledende fagmiljøer på en utmerket måte. Senere i sommer og utover høsten står blant annet slåttekurs, urskogstur med WWF og Sabima og foredrag om ugler og smågnagere. BioFokus synes det er veldig viktig å bidra til formidling av kunnskap om natur og mangfold til naturinteresserte tilhørere.

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...