Stumpbillen Hololepta plana i Østfold

8. oktober 2014

Den 26. september 2014 ble stumpbillen Hololepta plana funnet på Tømmerøya i Vansjø i Østfold under kartlegging av skogen på øya i prosjektet «frivillig vern» av skog på oppdrag for Miljødirektoratet. Dette er det tredje funnet av arten i Østfold.

Funnet ble gjort på en delvis barkfallen, beverfelt osp som ligger soleksponert og delvis ut i vannet. Det er en del bever ved Vansjø og det antas at det kan finnes flere lokaliteter rundt sjøen hvor beveren ordner med levesteder for mange insektarter som lever på død osp. Tdiligere er H. plana funnet i Østfold ved Grefsrød i Rygge og ved Fuglevik camping i Råde. Begge funnene ble gjort i 2010 av Biofokus i forbindelse med kartlegging av edelløvskog. Arten er i Norge før 2010 bare funnet i eldre ospesuksesjoner fra Agder-fylkene til Vestfold. I Sverige er arten funnet i Skåne i 2002. I Finland er arten iferd med å ekspandere østfra.

Hololepta plana er rødlistet som sårbar (VU) og er en av våre største stumpbiller. Arten er først og fremst knyttet til grov død ved av osp hvor larven antagelig lever som rovdyr mellom barken og veden. De voksne holder også til under barken. Både under den tynne ytterbarken og under bastlaget helt inn mot veden. Man vet forøvrig lite om hva larvene og de voksne billene spiser og forøvrig lite om biologien til arten. Voksne biller kan påtreffes under ospebark store deler av året. Biller som lever mellom barken og veden er ofte flate og Hololepta plana er ekstremt flat, men til tross for dette kan den fly!

BioFokus kartlegger i år ca 30 områder innenfor ordningen med frivillig vern av skog. Fra Nordland i nord til Telemark i sør kartlegges skogområder i samarbeid med NINA og Miljøfaglig utredning. Flest områder blir kartlagt i Telemark og Østfold.

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...