Stumpbillen Hololepta plana i Østfold

8. oktober 2014

Den 26. september 2014 ble stumpbillen Hololepta plana funnet på Tømmerøya i Vansjø i Østfold under kartlegging av skogen på øya i prosjektet «frivillig vern» av skog på oppdrag for Miljødirektoratet. Dette er det tredje funnet av arten i Østfold.

Funnet ble gjort på en delvis barkfallen, beverfelt osp som ligger soleksponert og delvis ut i vannet. Det er en del bever ved Vansjø og det antas at det kan finnes flere lokaliteter rundt sjøen hvor beveren ordner med levesteder for mange insektarter som lever på død osp. Tdiligere er H. plana funnet i Østfold ved Grefsrød i Rygge og ved Fuglevik camping i Råde. Begge funnene ble gjort i 2010 av Biofokus i forbindelse med kartlegging av edelløvskog. Arten er i Norge før 2010 bare funnet i eldre ospesuksesjoner fra Agder-fylkene til Vestfold. I Sverige er arten funnet i Skåne i 2002. I Finland er arten iferd med å ekspandere østfra.

Hololepta plana er rødlistet som sårbar (VU) og er en av våre største stumpbiller. Arten er først og fremst knyttet til grov død ved av osp hvor larven antagelig lever som rovdyr mellom barken og veden. De voksne holder også til under barken. Både under den tynne ytterbarken og under bastlaget helt inn mot veden. Man vet forøvrig lite om hva larvene og de voksne billene spiser og forøvrig lite om biologien til arten. Voksne biller kan påtreffes under ospebark store deler av året. Biller som lever mellom barken og veden er ofte flate og Hololepta plana er ekstremt flat, men til tross for dette kan den fly!

BioFokus kartlegger i år ca 30 områder innenfor ordningen med frivillig vern av skog. Fra Nordland i nord til Telemark i sør kartlegges skogområder i samarbeid med NINA og Miljøfaglig utredning. Flest områder blir kartlagt i Telemark og Østfold.

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...