Sammenstilling av nasjonalt viktige lavlandsskoger rundt Follsjå i østre Notodden

19. oktober 2020

I en ny rapport har BioFokus sammenstilt kunnskapen om naturverdier i det lavereliggende sørboreale skoglandskapet rundt Follsjå i Notodden kommune, og presenterer her en oversikt over nasjonalt verdifulle skogareal for biologisk mangfold som er kjent fra dette landskapet. Det er i rapporten avgrenset 8 forskjellige mer eller mindre sammenhengende skogområder av sørboreal lavlandsbarskog av høy verdi. Totalt dekker arealet med forvaltningsareal av høy verdi til sammen rundt 31,2 km2.

Over 100 rødlistearter i området

I februar 2021 er det kjent 110 rødlistearter av fugl, sopp, lav, moser og insekter tilknyttet gammel bar- og blandingsskog fra disse forvaltningsarealene totalt sett. Da er ikke rødlistede karplanter, amfibier eller pattedyr medregnet. De gammelskogstilknyttede rødlisteartene er fordelt på over 3000 funn.

Sammenstillingen av data fra østre del av Notodden viser et landskap med sjeldent stor tetthet av nasjonalt viktige skogområder. Gammel, brannpåvirket og artsrik naturskog av furu er mest utbredt. I tillegg til stor tetthet av gammel naturskog, huser furuskogen i landskapet også en unik kontinuitet og konnektivitet for høydelaget/klimasonen (sørboreal sone). Landskapet rundt Follsjå skiller seg ikke bare ut som spesielt i nasjonal målestokk, men også internasjonalt. Sørboreale lavlandslandskap med tilsvarende areal og tetthet av brannpåvirket furuskog i naturskogstilstand og artsmangfold av gammelskogsarter er knapt kjent fra Norden. Trolig må man øst til søndre del av Karelen i Russland for å finne lavereliggende og sørboreale furuskogslandskap av liknende størrelse, med lignende kontinuitet og artsmangfold.

Verneverdig skog oversett

Naturskogene rundt Follsjå ble oppdaget ved en tilfeldighet av turgåere med biologisk kunnskap. Til tross for at store deler av landskapet er miljøkartlagt (MiS-kartlegging), er naturverdiene i ingen/svært liten grad fanget opp. Under en tiendedel av arealet til de 8 beskrevne forvaltningsområdene med nasjonal verdi er fanget opp gjennom MiS. Spesielt er gammel, fleraldret furuskog med død ved oversett, men også rik skog og dødved-rik granskog. Dette gjelder ikke bare Notodden, men er en trend vi har sett i hele landet. I en BioFokus-rapport fra 2019, konkluderer vi med at kun 14 prosent av miljøverdiene næringsuavhengige fagfolk avgrenser som viktig for biologisk mangfold, fanges opp av skogbrukets egne MiS-kartlegginger.

Det betyr at kunnskapsgrunnlaget har vært for dårlig for å drive en kunnskapsbasertforvaltning av disse skogarealene. Denne rapporten vil bidra med viktige data, men vil bare fange opp kvaliteter der det tilfeldigvis eksisterer kunnskap. Lokalt innenfor de åtte forvaltningsområdene er det behov for supplerende kartlegginger på kjerneområde/nøkkelbiotopnivå, for justering av grenser i felt (både for kjerneområder og forvaltningsområder) og for mer systematiske artskartlegginger.

Rapporten ble bestilt av Naturvernforbundet vinteren 2020, og funnene herfra er dekket i en Dagsavisen-artikkel.

Les mer om debatten rundt skogene i Notodden og skognæringas miljøansvar her.

Se rapporten for utfyllende informasjon og flere bilder.

 

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...