Planteveps workshop i Estland 2015

7. august 2015

Ole J. Lønnve deltok på workshop om planteveps 1.-8. juni 2015 i Estland. Formålet med slike workshoper er først og fremst å møte kollegaer fra andre land og samle planteveps. Et mål for workshopen var også å øke kunnskapen om planteveps i Estland og å finne nye arter for dette landet. Fra Norge deltok også Erik Heibo og Hege Vårdal. Hege Vårdal representerte riktignok Sverige. Worksopen startet i den nordøstilge delen av landet og ble avsluttet ved byen Pärnu i sør. Mange ulike lokaliteter ble besøkt under oppholdet.

Estland er et lite land, omtrent på størrelse med Finnmark fylke. Estland ble fritt fra Sovjet i 1991 og er i dag både medlem av EU og NATO. Estland har nesten 1,3 millioner innbyggere. De fleste bor i byer. Estisk språk er nær beslektet finsk, og for en som kommer utenfra med en helt annen språklig balast, høres det også veldig ut som finsk.

Hele 47% av Estland er dekket av skog og landet er veldig flatt. Gjennomsnittlig høyde er bare 50 meter over havet. For en som kommer fra Norge er dette ganske uvant. Det er også mange innsjøer, elver, myrområder og våtmarker. Klima er forholdsvis mildt og fuktig. Med unntak av det flate landskapet, minner på mange måter Estland mye på deler av Skandinavia. Skogen utgjøres i store trekk av løvblandingsskoger dominert av boreale løvtrær som bjørk, rogn, osp, or, og ulike Salix-arter. I tillegg er det mye gran og furu. Edelløvtrær som eik, alm, spisslønn, hassel og ask forekommer også. Når man reiser rundt, fremstår landskapet som en mosaikk mellom skogområder av varierende størrelse og jorbruksland.

Plantevepsfaunaen i Estland er forholdsvis godt kjent med over 500 registrerte arter. Faunaen er ganske lik den vi har i Skandinavia, men de mangler mange av de arktiske og alpine artene. I tillegg kommer det inn enkelte østlige og sørlige arter som ennå ikke er kjent fra Skandinavia.

Noen interessante artsfunn

Tenthredo fagi

Denne arten er svært sjelden i Norge, og det ser ut som om den har forsvunnet fra Østlandet. I dag er den bare kjent fra noen få lokaliteter på Vestlandet. I Estland ble denne funnet flere steder, til dels i antall. Denne store arten så ut til å foretrekke litt sumpaktige, skyggefulle habitater. Den ble faktisk ikke funnet på steder som var mer soleksponert. Dette var litt overraskende, da dette ikke stemte helt med det inntrykket man har av den fra Norge.

Tenthredo velox

Denne vanlige arten i europeisk sammenheng er kun kjent gjennom ett sikkert funn fra Norge (Finnmark). Den er heller ikke sikkert kjent fra Sverige. I Estland forekommer den overalt. I Finland forekommer den også langt mot nord.

Eriocampa dorpatica

Vertsplanten til E. dorpatica er solbær og muligens andre Ribes-arter. Dette skiller den fra de andre europeiske artene i denne slekten som alle er knyttet til or. E. dorpatica ble funnet flere steder i Estland. Arten så ut til å foretrekke skyggefulle steder der vertsplanten vokste.

Aproceros leucopoda

Larvene til denne pest-arten lager karakteristiske sikk-sakk mønster på bladene til alm. A. leucopoda kommer opprinnelig fra Asia, men har spredt seg raskt helt til Europa de senere år. Årsakene til dette er uklare. Mange steder har angrepene vært så store at trærne har blitt sterkt svekket. Kun hunner er kjent, og arten formerer seg derfor ukjønnet. A. leucopoda ble funnet helt nord i Estland. Dette funnet var veldig interessant, også med hensyn på at denne arten nok før eller siden kan dukke opp i Norge.

Pontania triandrae

Langs den store innsjøen Pepsi, øst i Estland, besøkte vi et strandområde. Her var det store arealer med mandelpil, som er rødlistet i Norge. Galler av bladvepsen Pontania triandrae ble funnet på bladene til mandelpil. Kunnskapen om P. triandrae  i Norge er mangelfull, men den skal være registrert.

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...