På jakt etter sjeldne moser i Telemark og Buskerud

25. mai 2020

Våren er en fin tid for mosekartlegging. Karplantene tar fortsatt liten plass og mange kortlivete arter er på topp i april og mai. John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt var uka før 17.mai ute på feltarbeid knyttet til flere ulike prosjekter i Buskerud og Telemark.

I frukthagene ved Gvarv i Telemark ble det lett etter koppmosen Entosthodon fascicularis. Åkerkoppmose er foreslått som norsk navn, men siden arten trives der jorden er rotet opp under frukttrærne diskuterte vi noe humoristisk å foreslå rotekoppmose i stedet. Denne arten er i Norge bare kjent fra frukthagene ved Gvarv og vi oppdaget én ny lokalitet i tillegg til gjenfunn på den fra før eneste kjente lokaliteten som ble oppdaget i 2018. De mer eller mindre ugrasfrie stripene under frukttrærne virker å være underlagt et hyppig sprøyteregime og det er ser ut til at det er få andre mosearter av interesse som tolererer dette miljøet. Noen vanligere arter som ugrastvare og loppemose dominerer imidlertid stort flere steder.

Turen gikk videre til Grenlandsområdet der noen lokaliteter med åpne, kalkrike berg og åpen kalkmark ble undersøkt. På en kalkrik bergvegg ved Stokkevannet ble Gymnostomum viridulum funnet ny for Norge og Norden. Artens nærmeste kjente voksesteder ligger ved Leeds i England og nordvest for Berlin i Tyskland. På en svært så fremmedartbefengt åpen kalkmark i Brevik fantes rester av naturlig vegetasjon med forekomst av den svært sjeldne arten kalkbegermose Microbryum davallianum var. commutatum. (EN) Denne varieteten er her i landet fra før bare med sikkerhet kjent fra Gressholmen i Oslo.

Det ble også en tur til kalkområdene rundt Kongberg og til Fiskumvannet NR ved Vestfossen i Øvre Eiker. Ved kalksjøer i området sør for Heistadmoen i Kongsberg fant vi store mengder snerpstjernemose Campyliadelphus elodes (NT) i flomsonen langs kalksjøene. Rett over øvre flomnivå ble også den sjeldne trådflette Hypnum sauteri (EN) påvist. Ved Fiskumvannet ble det funnet mer snerpstjernemose, men også andre kjente funn i Norge av klasevrangmose Bryum demaretianum (ny for Norge i 2016) og funn av den sjeldne og svært dårlig kjente storknollvrangmose Bryum bornholmense (DD). Det ble også funnet store mengder med stjernekrypmose Pseudocampylium radicale (EN)

Vi takker Fylkesmennene i Vestfold og Telemark og i Oslo og Viken for finansiering av de aktuelle prosjektene. Feltarbeidet vil fortsette om et par uker, og forhåpentligvis dukker det opp flere godbiter. Denne typen feltarbeid er helt essensielt for å kunne gjøre gode vurderinger i arbeidet med revisjon av norsk rødliste for arter som er planlagt ferdigstilt i 2021.

Og helt til slutt. Vi hadde et lite oppdrag i Lårdal i Tokke og fikk med oss søstermarihånd (VU) i sin fineste blomstring. Det kan virkelig anbefales!

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...