Nytt artsprosjekt – Kartlegging av norske sørgemygg

11. oktober 2013

BioFokus skal de tre neste årene lede undersøkelsen av den norske sørgemygg-faunaen – i tett samarbeid med Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI). Prosjektet er ett av 8 prosjekt som er støttet av Artsprosjektet i 2013. Fra BioFokus vil Øivind Gammelmo og Kjell Magne Olsen delta på prosjektet.

Sørgemygg (Sciaridae) er en av de største familiene av tovinger (fluer og mygg) i Norge, og samtidig en av de dårligst undersøkte. Potensialet for å finne nye arter for norsk fauna og arter helt nye for vitenskapen er stort. Sørgemygg tilhører overfamilien Sciaroidea hvor vi finner soppmygg (Mycetophilidae), sumpmygg (Bolitophilidae), slimrørmygg (Diadocidiidae), hårvingemygg (Ditomyiidae) og spinnmygg (Keroplatidae). Disse familiene har, til sammenligning, blitt grundigere undersøkt de siste 10 år og mange nye arter for norsk fauna har blitt påvist. SDEI ved Dr. Frank Menzel har stor erfaring med arbeid med sørgemygg og ansees som en av verdens fremste eksperter på området. Prosjektet har derfor gode forutsetninger for å lykkes.

Sørgemygg er for det meste små insekter, selv om større arter forekommer. De er ofte mørke i farge, med lange bein og vinger uten vingetegninger. Voksne individer lever korte liv og tar til seg lite eller ingen føde. Sørgemygg finnes i mange forskjellige habitater, typisk i skog, men også i åpne landskap – inkludert myrlandskap, enger og beitemark. Fuktige habitater er spesielt artsrike, men et antall arter har også blitt funnet i tørrere habitater som dyrket mark og sandområder. Voksne individer er vel så gode «løpere» som flygere, og finnes således ofte i nærheten av larvenes habitater. Noen arter finnes ofte innendørs og formerer seg i bl.a. blomsterpotter. Larver av sørgemygg lever i forskjellige typer planteavfall, inkludert død ved, og kan opptre i store mengder i de øverste jordlag. Andre larver lever i ekskrementer fra dyr, i sopp/kjuker og til og med på levende planter som minérere på blader og stengler.

Kunnskap om sørgemygg på artsnivå er viktig for å forstå kompleksiteten i terrestre økosystemer, særlig med tanke på nedbrytningsprosesser i skog. Sørgemygg kan opptre som skadedyr i skogbruk, hagebruk og landbruk, både i naturen og i veksthus. Spesielt gjelder dette kommersiell dyrking av matsopp. Ny kunnskap om hvilke arter som finnes i landet og hvordan disse lever er derfor av stor interesse for flere næringer.

Prosjektet har også knyttet seg til NorBOL (http://www.norbol.org) for å bidra med materiale til molekylær analyse (DNA strekkoding). I tillegg vil det bli bygget opp en referansesamling for sørgemygg i Norge i samarbeid med SDEI og Naturhistorisk Museum i Oslo (www.nhm.uio.no).

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...