Nytt artsprosjekt – Kartlegging av norske sørgemygg

11. oktober 2013

BioFokus skal de tre neste årene lede undersøkelsen av den norske sørgemygg-faunaen – i tett samarbeid med Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI). Prosjektet er ett av 8 prosjekt som er støttet av Artsprosjektet i 2013. Fra BioFokus vil Øivind Gammelmo og Kjell Magne Olsen delta på prosjektet.

Sørgemygg (Sciaridae) er en av de største familiene av tovinger (fluer og mygg) i Norge, og samtidig en av de dårligst undersøkte. Potensialet for å finne nye arter for norsk fauna og arter helt nye for vitenskapen er stort. Sørgemygg tilhører overfamilien Sciaroidea hvor vi finner soppmygg (Mycetophilidae), sumpmygg (Bolitophilidae), slimrørmygg (Diadocidiidae), hårvingemygg (Ditomyiidae) og spinnmygg (Keroplatidae). Disse familiene har, til sammenligning, blitt grundigere undersøkt de siste 10 år og mange nye arter for norsk fauna har blitt påvist. SDEI ved Dr. Frank Menzel har stor erfaring med arbeid med sørgemygg og ansees som en av verdens fremste eksperter på området. Prosjektet har derfor gode forutsetninger for å lykkes.

Sørgemygg er for det meste små insekter, selv om større arter forekommer. De er ofte mørke i farge, med lange bein og vinger uten vingetegninger. Voksne individer lever korte liv og tar til seg lite eller ingen føde. Sørgemygg finnes i mange forskjellige habitater, typisk i skog, men også i åpne landskap – inkludert myrlandskap, enger og beitemark. Fuktige habitater er spesielt artsrike, men et antall arter har også blitt funnet i tørrere habitater som dyrket mark og sandområder. Voksne individer er vel så gode «løpere» som flygere, og finnes således ofte i nærheten av larvenes habitater. Noen arter finnes ofte innendørs og formerer seg i bl.a. blomsterpotter. Larver av sørgemygg lever i forskjellige typer planteavfall, inkludert død ved, og kan opptre i store mengder i de øverste jordlag. Andre larver lever i ekskrementer fra dyr, i sopp/kjuker og til og med på levende planter som minérere på blader og stengler.

Kunnskap om sørgemygg på artsnivå er viktig for å forstå kompleksiteten i terrestre økosystemer, særlig med tanke på nedbrytningsprosesser i skog. Sørgemygg kan opptre som skadedyr i skogbruk, hagebruk og landbruk, både i naturen og i veksthus. Spesielt gjelder dette kommersiell dyrking av matsopp. Ny kunnskap om hvilke arter som finnes i landet og hvordan disse lever er derfor av stor interesse for flere næringer.

Prosjektet har også knyttet seg til NorBOL (http://www.norbol.org) for å bidra med materiale til molekylær analyse (DNA strekkoding). I tillegg vil det bli bygget opp en referansesamling for sørgemygg i Norge i samarbeid med SDEI og Naturhistorisk Museum i Oslo (www.nhm.uio.no).

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...