Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

22. april 2024

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023.

Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her kan man finne en særpreget lavflora, såkalt kalklav. Osloøyene viser seg å være blant de viktigste lokalitetene for kalklav i Nord-Europa, og mange arter er beskrevet som nye for vitenskapen på disse øyene.

Kartleggingen resulterte i en ny art for Norge, nyfunn av høyt rødlistede arter som ikke var funnet på øyene på over 100 år, og en rekke nye lokaliteter for globalt svært sjeldne arter.

Oslosprekklav (Acrospora impressula) er en ansvarsart i Oslo kommune. Den ble i 2023 påvist på en rekke ny lokaliteter. Den finnes på horisontale kalkberg i lysåpne lokaliteter og ser ut som å være avhengig av den rikeste kalken på Osloøyene Foto: Einar Timdal

Vi observerte stor variasjon mellom øyene. De er alle svært ulike, som gir stort utslag på artsmangfoldet av kalklav. Ekstremrik berggrunn ser ut til å være en forutsetning for hvor godt utviklet kalklav-miljøene er. Bratt ekstremrik berg med hyller og kalkjord ble påvist svært sjeldent, og kun påvist godt utviklet på Hovedøya. Flere høyt rødlista arter er avhengig av denne typen habitat. Horisontale ekstremrike berg viste seg også å være forholdsvis sjeldent, og at de var i godt tilstand var enda sjeldnere.

Øyene er svært populære rekreasjonsområder, noe som igjen medfører en rekke forvaltningsutfordringer. Gjengroing, fremmede arter som f.eks gravbergknapp (SE), tråkk og slitasje regnes som hovedtruslene for lavmangfoldet på øyene. Flere av lokaliteter behøver skjøtsel for at verdiene skal kunne opprettholdes, mens andre er avhengig av tiltak for å begrense ferdsel og slitasje.

Det er fortsatt store kunnskapshull for kalklav i indre Oslofjord og vi ser frem til å fortsette kartleggingen i år. Vi vil takke Statsforvalteren i Oslo og Viken og Oslo kommune for samarbeidet, og ser frem til videre samarbeid.

Les mer om våre funn, utfordringer for kalklavene og konkrete løsninger her. 

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...