Ny kunnskap om moser i høyfjellet i Sør-Norge

19. september 2017

BioFokus arrangerte siste uka i august en workshop i Jotunheimen med fokus på å kartlegge mosefloraen i høyfjellsområder. Det var ni deltakere på turen som ble arrangert med støtte fra Artsdatabanken. Det ble registrert en mellom 350 og 400 ulike mosearter i løpet av tre lange feltdager og blant disse var om lag 25 rødlistede arter. Dette viser hvilket hot-spot område Bøverdalen med nærliggende høyfjellsområder er for moser.

Hovedmålet med turen var å undersøke kalkområdene rett sør for Hestbreapiggane som ligger i Breheimen nasjonalpark, rett nord for Netoseter i Bøverdalen. Dette området er et av de aller høyesteliggende kalkområdene i Norge og her forekommer både rabbe-, hei- og snøleiemiljøer i tillegg til kildesig og små bekker. Her tilbrakte noen av deltakerene to dager for dekke området på en god måte. Dette resulterte i funn av flere interessante arter, blant annet den nordlige vorteblomstermose Schistidium frisvollianum, broddbekkemose Hygrohypnum styriacum (EN) og blassflik Lophozia decolorans (EN). Alle disse tre artene har en videre utbredelse i arktiske strøk og forekomstene ved Hestreapigganene representerer i så måte én av få sørlige utposter for disse. I tillegg finnes i dette området en rekke kalkkrevende arter som i dette området vokser på eller svært nær sin høydegrense i Norge.

En annen gruppe dro opp til den sørvendte lia innunder Tverråtindan i Visdalen. Her jobbet vi oss fra 1600 meter over havet og oppover mot 2000 meter. Det ble påvist en rekke svært interessante arter også her. Det var først på over 1850 meter over havet at høyfjellsmosene slo inn for alvor og i denne høyden fant vi blant annet tundratvebladmose Scapania tundrae (EN), krokknoppnikke Pohlia andrewsii (VU), høknausing Grimmia fuscolutea (NT), toppknausing Grimmia mollis (NT), vrengehutremose Apomarsupella revoluta, skortemyggmose Cnestrum alpinum (NT), blakklundmose Brachythecium corruscum (DD), tundramyggmose C. glaucescens (DD) bresotmose Andreaea blyttii (NT), og skeibekkemose Hygrohypnum cochlearifolium (VU). Litt lavere i terrenget ble bregrøftemose Dicranella riparia (VU) funnet langs bredden av ei lita breelv, mens raknikke Pohlia erecta (VU) ble funnet i et snøleie. Det virker som rødlisteartene i dette miljøet er ganske spesialiserte i sitt valg av voksested. De er knyttet til små nisjer med overrisling på lave bergknauser eller forstyrret finssubstrat innimellom de store arealene med artsfattig blokkmark. Dette betyr at de mest alpine av disse artene trolig  har et nokså begrenset antall egnete voksesteder i Norge.

En av dagene under samlingen var vinden for sterkt til at vi kunne dra høyt til fjells. Denne dagen ble brukt nede i bjørkeskogen ved Måfå rett øst for Høydalsvatnet. Her finnes et større kalkområde som elva Bøvra renner tvers igjennom. Også her ble det gjort mange interessante funn og totallista for moser talte 200 arter denne dagen. Mest interessant var funn av frostklokkemose Encalypta brevipes. Denne arten ble funnet ny for fastlands-Norge under en tilsvarende workshop i 2015 og er derfor ikke inkludert på rødlista foreløpig. Videre ble det funnet flere andre rødlistede arter som begerblygmose Seligeria oelandica (VU), skiferbustehette Orthotrichum laevigatum, hårkurlemose Didymodon icmadophilus (VU), grassigd Dicranum angustum (VU), krølltustmose Tortula leucostoma (VU), knattmose Gyroweisia tenuis (NT), kalkflik Lophozia perssonii (NT), alpevrimose Tortella alpicola (DD) og gulltann-nikke Pohlia vexans (DD).

Kunnskapen fra denne turen er svært viktig i det videre arbeidet med forvaltning av fjellmoser i Norge. Vi lærer stadig litt mer om disse mosens krav til voksested, noe som er svært viktig i blant annet rødlistevurderinger. Vi er i ferd med å få kunnskap nok til å definere noen hot-spot habitater for moser i høyfjellet, men det gjenstår allikevel mye arbeid før kunnskapen om mosene i fjellet er på et akseptabelt nivå, slik vi blant annet kan si om moser på åpen kalkmark i lavlandet og oseaniske levermoser.

Vi takker Artsdatabanken for støtte gjennom sin utlysning av midler til nettverkstiltak/workshop og Sabima for utdeling av kartleggingsmidler til tre av deltakerne på turen.

Takk også til Hans H. Blom (Nibio), Henrik Weibull (Naturcentrum, Sverige), Kristian Hassel (NTNU), Solfrid H. L. Langmo (Bioreg), Perry Larsen (Moseklubben), Oddvar Olsen (Faunafokus), Marte Olsen (BioFokus) og John Gunnar Brynjulvsrud (BioFokus) for deres innsats!

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...