Ny kunnskap om kalkskog i Nord-Trøndelag

26. juni 2014

BioFokus og NINA har utført naturfaglige undersøkelser av 22 skogsområder i Nord-Trøndelag med fokus på kartlegging av kalkskogsverdier.

I tilknytning til disse er det blitt beskrevet 9 områder med høyere naturverdi og totalt 23 naturtypelokaliteter. I 16 av de 23 naturtypelokalitetene er det avgrenset rødlistete naturtyper. Områder med høyere naturverdi har blitt skåret fra 0 til 6 poeng hvorav en har fått 5 poeng, en 4 poeng og 7 har fått tre poeng. I 12 av 22 undersøkelsesområder ble det ikke avgrenset områder med høyere naturverdi, men 6 av dem har registrerte naturtypelokaliteter. De avgrensede områdene med høyere naturverdi varierte i størrelse fra 16 daa til 5 180 daa.  Naturtypelokalitetene fordelte seg på 3 A lokaliteter, 17 B lokaliteter og 3 C lokaliteter.

Det ble samlet kartlagt 31 ulike rødlistearter i prosjektet.

Last ned rapporten og les mer.

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...