Ny kunnskap om kalkskog i Nord-Trøndelag

26. juni 2014

BioFokus og NINA har utført naturfaglige undersøkelser av 22 skogsområder i Nord-Trøndelag med fokus på kartlegging av kalkskogsverdier.

I tilknytning til disse er det blitt beskrevet 9 områder med høyere naturverdi og totalt 23 naturtypelokaliteter. I 16 av de 23 naturtypelokalitetene er det avgrenset rødlistete naturtyper. Områder med høyere naturverdi har blitt skåret fra 0 til 6 poeng hvorav en har fått 5 poeng, en 4 poeng og 7 har fått tre poeng. I 12 av 22 undersøkelsesområder ble det ikke avgrenset områder med høyere naturverdi, men 6 av dem har registrerte naturtypelokaliteter. De avgrensede områdene med høyere naturverdi varierte i størrelse fra 16 daa til 5 180 daa.  Naturtypelokalitetene fordelte seg på 3 A lokaliteter, 17 B lokaliteter og 3 C lokaliteter.

Det ble samlet kartlagt 31 ulike rødlistearter i prosjektet.

Last ned rapporten og les mer.

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...