Kartlegging av insekter og moser langs Lysakerelva

23. februar 2021

BioFokus har på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune kartlagt mangfoldet av moser og insekter langs Oslo sin side av Lysakerelva i 2020. Langs Lysakerelva er store deler av tilgrensende natur avgrenset som viktige naturtyper, med rik blandingsskog i lavlandet, rik edellauvskog, samt at selve vannstrengen er kartlagt som viktig bekkedrag. I tillegg forekommer en god del kulturpåvirket areal, som turveier, hager, parker og bygningsmasse fra gammel industri. Arealene langs Lysakerelva er under press fra menneskelig påvirkning som følge av utbygging og tilrettelegging som turområde med påfølgende slitasje, samt spredning av fremmede arter fra tilgrensende hager. Følgelig er det viktig å få en oversikt over arter og naturverdier som forekommer i området, slik at eventuelle restriksjoner eller tiltak kan vurderes av forvaltningsmyndighet. Målet med kartleggingen er å fremskaffe mer informasjon om mangfoldet av insekter og moser, med et spesielt fokus på sjeldne og truede arter.

Flommarkskog langs Lysakerelva

Malaisefelle plassert ved Ekraveien

Gammel lind med vindusfelle ved Vestveien

Insektkartleggingen bestod av fellefangst med vindusfeller, malaisetelt og fallfeller, samt noe manuell fangst/registrering. I 2020 ble over 2500 insekter bestemt til art, og totalt 486 insektarter er så langt registrert. Av disse er 23 arter oppført på rødlisten. Hovedandelen av de påviste insektartene er biller, med nesten 350 registrerte arter. Også blant artene oppført på rødlisten var billene dominerende, med 20 ulike arter. Verdt å nevne er funn av ett eksemplar av den sterkt truede (EN) kortvingen Cephennium thoracicum, som kun er påvist én gang tidligere i Norge. Lysakerelva har tydeligvis en god bestand av broddbillen Mordellaria aurofasciata (EN), borebillen Microbregma emarginatum (EN) og granråtevedbille (VU) som alle ble påvist i flere eksemplarer og gjerne på flere lokaliteter langs elva. Alle disse fire billeartene har en utbredelse i Norge som tilsier at Oslo har et særdeles ansvar for å sikre at artene ikke dør ut, og de er alle vurdert som ansvarsarter for Oslo og Akershus (Gammelmo m.fl. 2016).

Den lille kortvingen Chephennium thoracicum ble påvist for andre gang i Norge

Granråtevedbille (VU) er en ansvarsart for Oslo og Akershus

Borebillen Microbregma emarginata (EN) lever i gamle, levende grantrær

Marihønen Scymnus abietis (DD)

Insektkartlegging langs Lysakerelva ble også gjennomført i 2019 (Olberg 2019), og den gang ble 19 rødlistearter påvist (fire av artene ble bestemt opp etter at rapporten ble publisert). Det er nå registrert 33 rødlistede insekter fra Oslo sin side av Lysakerelva på de to kartleggingene utført i 2019 og 2020. Potensialet for ytterligere rødlistede insektarter er fortsatt stor for mange artsgrupper langs Lysakerelva.

Det ble i løpet av undersøkelsen i 2020 påvist 156 mosearter på Oslo kommunes side av Lysakerelva, hvorav 11 er rødlistet etter gjeldende rødliste for arter (1 EN, 4 VU, 5 NT og 1 DD). Verdt å trekke frem er funn av kalkveggmose (EN), som ble påvist på en bergvegg ved Rolighet. Det mest interessante området for krevende mosearter var helt øverst i Lysakerelva, oppe ved Fossum, der arter som skogsbekkemose (DD), fakkeltvebladmose (VU), morknemose (NT) og skvulpemose (NT) ble påvist. Også edelløvskogen rett nord for Lilleaker hadde forekomst av et par rødlistearter (svøpbusthette (VU) og striglekrypmose (NT)), mens det ellers ble påvist enkeltforekomster av rødlistede moser noe spredt langs elva, og da særlig av den barklevende arten pelsblæremose (VU). Den svært krevende oreblæremose (EN) er tidligere påvist nord for Jar stasjon, men ble ikke gjenfunnet i 2020.

Levested for fakkeltvebladbmose (VU)

Stammesigd ble påvist på én lokalitet

Pelsblæremose (VU) på gråor

Grannlommemose (NT)

Striglekrypmose (VU)

Undersøkelsen i dette prosjektet er langt fra uttømmende, men med hensyn til bredden av miljøer som er fanget opp, og med hensyn til registrert artsmangfold i nærliggende områder, mener vi å ha god oversikt over artsmangfoldet av moser langs Oslos side av Lysakerelva i dag. Totalt 11 rødlistede moser ble påvist på østsiden av Lysakerelva i løpet av undersøkelsen i juni 2020. Inkludert tidligere registreringer på Artskart er det per november 2020 påvist totalt 15 rødlistede moser langs Lysakerelva.

Ivaretakelsen av det påviste mangfoldet langs Lysakerelva er i første rekke avhengig av at ytterligere arealendringer i sonen mellom elva og eksisterende utbygd/påvirket areal ikke tillates. Det er også svært viktig at skogen langs elva i så liten grad som mulig påvirkes av hogst. Dette gjelder også enkeltstående, gamle trær i området, samt fjerning av død ved som befinner seg i området. En stor andel av de påviste rødlisteartene er knyttet til gammel skog med en kontinuitet av gamle trær og død ved. Se ellers foreslåtte hensyn i de to rapportene.

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...