Mange truede insektarter ved Borre i Horten

4. januar 2022

Biofokus har på oppdrag fra Horten kommune kartlagt insektmangfoldet på fem lokaliteter ved Borre i Horten. Kartleggingen viste at Horten har en svært høy andel rødlistede insektarter og at målrettede undersøkelser som denne er helt sentrale for effektiv ivaretakelse av truede insektarter i Norge.

 

Målrettet søk gir resultater

Edelløvskog og gamle trær ble prioritert undersøkt, men også andre naturtyper ble delvis kartlagt for insektmangfold. Kartleggingen forgikk ved hjelp av insektfeller (vindusfeller, malaisetelt og fallfeller), samt ved ulike manuelle registreringsmetoder. Omkring 1000 ulike insektarter ble påvist i undersøkelsen, og blant disse var det 48 arter oppført på gjeldende rødliste (2021). Flest rødlistearter (23) ble påvist i Borre nasjonalpark, mens de fire andre lokalitetene (Eydestranda, Eikestrand, Nedre Semb og Fogdeskogen) hadde mellom 7 og 14 rødlistearter hver. Dette er et meget høyt antall, tatt i betraktning den relativt beskjedne innsatsen. Samtidig er det et viktig poeng at de undersøkte arealene ligger i et av Norges desidert mest artsrike områder, særlig med tanke på varmekjære insekter og insekter knyttet til edelløvtrær og hule eiker. En sikadeart (Edwardsiana flavescens) som er knyttet til bøk ble registret som ny for Norge. Av graveveps (Sphecidae og Crabrobida) ble det funnet 35 arter, noe som tilsvarer 25 % av alle gravevepsarter kjent fra Norge. Mange graveveps benytter billeganger i død ved til reir, noe det var en god del av i de fleste undersøkelsesområdene.

 

Rødlistede biller, død ved og hule edelløvtrær

Hovedandelen av rødlisteartene er biller, og de fleste rødlisteartene er knyttet til død ved og/eller hule trær. Blant de påviste rødlisteartene ble den kritisk truede (CR) barkbillen Xyleborus monographus påvist i store mengder på de hule eikene i Borre nasjonalpark, samt at noen individer også ble påvist i Fogdeskogen og ved Nedre Semb. Arten er kun kjent i noen få eksemplarer fra Karljohansvern i Horten i nyere tid (ellers bare ett eksemplar påvist i Kristiansand for 100 år siden), så det er gledelig og kunne konstatere at arten har en god bestand i Borre, og at arten sannsynligvis har hatt et oppsving i populasjonen de siste årene. Ellers ble seks sterkt truede (EN) og 10 sårbare (VU) arter påvist. Blant disse kan nevnes firflekkmaur (Dolichoderus quadripunctatus) (EN), som ble fanget i noen få eksemplarer i en vindusfelle på lind ved Nedre Semb. Skyggebillen Mycetochara axillaris (EN) og borebillen Dorcatoma flavicornis (EN) er knyttet til hule edelløvtrær, og ett eksemplar av hver av de to ble påvist i Borre nasjonalpark. Her ble også eventyrsmeller (Calambus bipustulatus) (EN) påvist, både i en vindusfelle og ved slaghåving på engarealet rundt trærne. I Fogdeskogen og ved Eikestrand ble den hultrelevende kortvingen Trichonyx sulcicollis (EN) påvist i feller. Arten lever i de mikroklimatisk gunstige forholdene i soleksponerte, gamle edelløvtrær i kulturlandskapet og halvåpen edelløvskog.

Horten har en svært høy andel rødlistede insektarter, og denne undersøkelsen understreker viktigheten av å foreta kartlegginger av insektmangfoldet på lokaliteter hvor potensialet for rødlistede insekter er høyt. Dette gjelder særlig i edelløvskoger, på hule edelløvtrær og på engarealer. Her kan selv små forekomster huse interessante arter. Vår kunnskap om insektmangfoldet er relativt begrenset, og skal vi ha et mål om ivareta de mange truede insektartene i Norge, er det en forutsetning at vi fremskaffer mer informasjon om hvor de finnes. Slike målrettede insektkartlegginger som Biofokus har gjort i Horten, er derfor av stor betydning for vår kunnskap om artenes utbredelse og levevis i Norge.

Les hele rapporten her.

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...