Grønn infrastruktur i urbane miljøer

10. januar 2019

Nordiske Ministerrådet publiserte i 2018 rapporten «Grön infrastruktur i urbana miljöer» som BioFokus, sammen med svenske Enetjärn Natur og danske Habitats, har forfattet. I rapporten presenteres fire konsept for å bevare og styrke grønn infrastruktur i byplanlegging. Her gis også flere konkrete eksempler fra Norge, Sverige, Danmark og Finland på hvordan grønn infrastruktur er hensyntatt eller styrket i tettbygde områder.

Grønn intrastruktur i urbane miljøer er et svært aktuelt tema i Norge og de øvrige nordiske landene fordi de tettbygde områdene opplever sterk vekst. Dette innebærer et økende press på restarealene av natur i byer og tettsteder. Ved planlegging av ny bebyggelse eller infrastruktur må biologisk mangfold og grønnstruktur vektlegges sterkere i tillegg til at mulighetene for å gjenskape natur og øke det biologiske mangfoldet bør undersøkes. Menneskers helse fremmes av å være i natur og de fleste foretrekker å bo i områder med mye naturområder og grøntareal. Derfor er det viktig at hensyn til og utvikling av natur og grønnstruktur blir en integrert del av tettstedsutviklingen i årene fremover.

Grønnstruktur har utviklet seg som begrep fra et smalt fokus på landskap, rekreasjon og friluftsliv på 1980- og 1990-tallet til at i dag være et flerfunksjonelt begrep som tar inn alt fra biologisk mangfold til klimatiltak, flomdempning, folkehelse og integrasjon. Selve begrepet har i Norge utviklet seg fra grønnstruktur til det bredere blågrønn struktur, men kalles også grønn infrastruktur. «Grønnstruktur» er fortsatt det begrep som brukes i plan- og bygningsloven.

Rapporten er et resultat av prosjektet «Grön infrastruktur i urbana milöøer: naturkapital som plattform för klimatanpassning og sosial samvaro» som er finansiert av Nordiske ministerrådet. I rapporten presenteres fire konsept som kan brukes i byplanleggiong for å begunstige og styrke grønn infrastruktur og biologisk mangfold i byer og tettsteder. Rapporten belyser blant annet hvordan nettverk av grønn infrastruktur i byer og tettsteder kan bidra til å generere økosystemtjenester som er viktige i et urbant perspektiv. Dette kan for eksempel være klimatilpassing, vannhåndtering, støyreduksjon, bedring av luftkvalitet og lokalklima eller bedring av integrasjon og sosialt samvær. I rapporten diskuteres også hvordan vi kan planlegge byer og tettsteder med hensyn til grønnstrukturen og hvordan vi kan gjenskape eller nyskape økosystemtjenester og grønn infrastruktur. Vi gir konkrete eksempler på vellykkede prosjekter og gjør en analyse av hvordan disse har bidratt til styrking av økosystemtjenester fra grønn infrastruktur. Fra Norge presenteres tre eksempler: Grønn infrastruktur i Groruddalen; Ilabekken i Trondheim; og Nettverk av slåttemarker i Oslo.

Rapporten i sin helhet er publisert av Nordiske Ministerrådet. Vår samarbeidspartner Enetjärn Natur tok i forbindelse med prosjektet også frem fire korte informasjonsblad som belyser forskjellige strategier for å styrke arbeidet med grønnstruktur i byer og tettsteder. Rapporten i sin helhet og informasjonsbladene kan lastes ned nedenfor:

Grön infrastruktur i urbana miljöer

Att gynna biologisk mångfald i stadens grönområden

Att tillåta naturlig utveckling av grönområden

Att planera grön infrastruktur i olika skalor

Att skapa helt nya naturmiljöer

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...