Frivillig vern 2013

3. desember 2013

BioFokus har i 2013 vært ute i skogen og registrert 26 områder fordelt på 10 fylker fra Vest-Agder i sør til Nord-Trøndelag i nord som er meldt inn under ordningen med frivillig vern. Arbeidet er gjort i samarbeid med NINA.

Et av områdene hvor det vil bli laget et verneforslag ligger i Åmli kommune nord for Husstøylvatn. Grunneieren  ble med ut i felt for å vise hvor på eiendommen det finnes skog som kan være aktuelt å verne og for å lære om biomangfoldet som finnes i dette området. Ved Eikelidalen ble det kartlagt en sørvendt li med meget gammel fattig eikeskog. Her er det sjeldent høy tetthet av grov død ved av eik. Det ble funnet noen arter som bekrefter potensialet for artsmangfold knyttet til eik i området. Blant annet ruteskorpe (NT). Det er flere hule eiketrær i området som kan huse truede insekter. Det er også kvaliteter knyttet til osp i området og larver av rødlistearten sinoberbille (VU) ble funnet under barken på en grov ospelåg.

I skogdatabasen NARIN Publiserer BioFokus, NINA og Miljøfaglig utredning de skogområdene som vi kartlegger i forbindelse med ulike skogevernprosjekter. Alle naturtyper vi kartlegger i våre prosjekter blir publisert i Direktoratet for naturforvaltning sin Naturbase. På Naturbase kan du zoome inn på kartet og se hvilke naturtyper som er kartlagt i områder du selv ferdes i.

Liste over de 26 registrerte områdene i 2013. Områdene vil bli rapportert innen 1. mai 2014.

Fylke Kommune Navn
Østfold Fredrikstad Munken
Østfold Rakkestad Gulltjernlia
Østfold Rakkestad Rudskoglia
Akershus Nannestad Snellingsrøysene
Hedmark Tynset Gammeldalen
Oppland Sel Høvringlia (utvidelse)
Oppland Sør-Aurdal Vassfaret
Oppland Sør-Fron Solbrålia
Oppland Østre Toten Kalvberget 2013
Oppland Østre Toten Svartdalstjerna (utvidelse)
Buskerud Ringerike Stubbdalsflaka
Buskerud Ringerike Viul1
Buskerud Ringerike Viul2
Buskerud Sigdal Juvåsen
Buskerud Sigdal Sigdal prestegårdsskog
Vestfold Larvik Lunde skog
Telemark Drangedal Trillingtjennane (utvidelse)
Telemark Nome Minnesjø
Telemark Tinn Bratterud
Aust-Agder Froland Lindåsen
Aust-Agder Froland Tveiteråsen
Aust-Agder Åmli Eikeli
Vest-Agder Lindesnes Hægebostad
Nord-Trøndelag Grong Migandalen (tillegg)
Nord-Trøndelag Namdalseid Aunskardet
Nord-Trøndelag Namdalseid Lakshølhaugen-Skardbergfjellet

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...