BioFokus med nye naturtypedata fra Rogaland

14. mars 2014

BioFokus har i løpet av 2013 nykartlagt og kvalitetssikret 87 naturtypelokaliter i Rogaland. Storparten av disse stammer fra naturtypekartlegging i Tysvær og Gjesdal kommuner, men et større sumpskogsprosjektet har også bidratt med en del lokaliteter fra en rekke kommuner i fylket. Naturtypeprosjektet hadde fokus på ulike skogmiljøer, samt kulturlandskap der store eiker forekommer. 2013 er tredje år på rad at BioFokus kartlegger naturtyper i Rogaland.

På oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland ble det kartagt til sammen 57 naturtypelokaliteter i Gjesdal og Tysvær kommuner i 2013. Kim Abel, Jon T. Klepsland, Anders Thylén og Torbjørn Høitomt har bidratt til dette prosjektet som har gitt viktige bidrag til naturtypekartet i de to kommunene. De 57 lokalitetene fordeler seg på 11 med A-verdi (svært viktig), 30 med B-verdi (viktig) og 16 med C-verdi (lokalt viktig). Det ble fokusert på å fange opp sjeldne og truete oseaniske kryptogamer innen lokalitetene som for en stor del omfattet regnskog, gammel fattig edelløvskog, rik edelløvskog, tresatt kulturmark og store gamle trær. Det ble påvist flere rødlistearter innen gruppene lav og moser, blant annet de to sterkt truete artene Gyalecta derivata (lav) og bekkelommemose Fissidens polyphyllus. Sistnevnte ble funnet i Gjesdal, noe som er første funnet i fylket og klar ny nordgrense i Norge for arten som tidligere kun er funnet i grensetraktene mellom Rogaland og Vest-Agder.

Kartleggingen i Gjesdal og Tysvær bidrar til Fylkesmannens mål om at naturtypekartet skal være av tilfredstillende kvalitet i alle kommunene i Rogaland. Man nærmer seg dette målet, men fortsatt gjenstår noe arbeid i enkelte kommuner.

Rapporten fra prosjektet med naturtypebeskrivelser finner du her.

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

På jakt etter planteveps i Bulgaria

På jakt etter planteveps i Bulgaria

En av våre fremste fagpersoner på insekter, Ole Lønnve, har vært på jakt etter planteveps (Symphyta) i Bulgaria. Lønnve skriver her en plantevepsskildring fra “The Bulgarian sawflies-tour 2022” (13. – 20. mai) Bulgaria ligger sørøst I Europa. I øst grenser det mot...

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogertifisering basert på et sviktende kunnskapsgrunnlag

En skogsertifiseringsordning er et virkemiddel for å sikre at skog drives på en bærekraftig måte. Skogsertifiseringen "Levende skog" ble etablert i 1998 og var et samarbeid mellom representanter fra skogbruket, skogindustrien, miljø- og friluftslivsorganisasjoner,...