BioFokus med nye naturtypedata fra Rogaland

14. mars 2014

BioFokus har i løpet av 2013 nykartlagt og kvalitetssikret 87 naturtypelokaliter i Rogaland. Storparten av disse stammer fra naturtypekartlegging i Tysvær og Gjesdal kommuner, men et større sumpskogsprosjektet har også bidratt med en del lokaliteter fra en rekke kommuner i fylket. Naturtypeprosjektet hadde fokus på ulike skogmiljøer, samt kulturlandskap der store eiker forekommer. 2013 er tredje år på rad at BioFokus kartlegger naturtyper i Rogaland.

På oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland ble det kartagt til sammen 57 naturtypelokaliteter i Gjesdal og Tysvær kommuner i 2013. Kim Abel, Jon T. Klepsland, Anders Thylén og Torbjørn Høitomt har bidratt til dette prosjektet som har gitt viktige bidrag til naturtypekartet i de to kommunene. De 57 lokalitetene fordeler seg på 11 med A-verdi (svært viktig), 30 med B-verdi (viktig) og 16 med C-verdi (lokalt viktig). Det ble fokusert på å fange opp sjeldne og truete oseaniske kryptogamer innen lokalitetene som for en stor del omfattet regnskog, gammel fattig edelløvskog, rik edelløvskog, tresatt kulturmark og store gamle trær. Det ble påvist flere rødlistearter innen gruppene lav og moser, blant annet de to sterkt truete artene Gyalecta derivata (lav) og bekkelommemose Fissidens polyphyllus. Sistnevnte ble funnet i Gjesdal, noe som er første funnet i fylket og klar ny nordgrense i Norge for arten som tidligere kun er funnet i grensetraktene mellom Rogaland og Vest-Agder.

Kartleggingen i Gjesdal og Tysvær bidrar til Fylkesmannens mål om at naturtypekartet skal være av tilfredstillende kvalitet i alle kommunene i Rogaland. Man nærmer seg dette målet, men fortsatt gjenstår noe arbeid i enkelte kommuner.

Rapporten fra prosjektet med naturtypebeskrivelser finner du her.

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...