Biofokus ansetter Alexander R. Nilsson

10. mai 2021

Idet årets feltsesong starter ønsker vi Alexander R. Nilsson velkommen som nyansatt i BioFokus. Nilsson har mastergrad i naturforvaltning fra NMBU og undersøkte i mastergraden økologien til den kritisk truede lavarten trønderlav (Erioderma pedicellatum, CR). Trønderlav er i Norge kun kjent fra boreal regnskog i Nord-Trøndelag og fra en fuktig bekkekløft i Hedmark. For å finne mer ut av hvorfor arten er så sjelden undersøkte Nilsson miljøforholdene på en av svært få voksesteder i Norge til denne svært kresne laven.

– Jeg fant ut at arten trenger mye lys i store deler av døgnet, kombinert med høy, men ikke altfor høy luftfuktighet og høy pH i barken den vokser på, sier Nilsson.

Den kritisk truede lavarten trønderlav (Erioderma pedicellatum, CR) er kravfull. Foto: Yngvar Gauslaa.

Trønderlav vokser raskt, og aller best i et temperaturspann fra 10 til 15 grader. Da den sprer seg med sporer burde den heller ikke være spredningsbegrenset. Den er trolig sjelden fordi den har så spesifikke krav til sitt levested. Arten vokser i gammel, lysåpen, og svært fuktig barskog og dette er en skogtype som ikke gjenskapes etter hogst. Nilsson har tidligere erfaring fra naturkartlegging i Lier og Lærdal og har kartlagt både skog og kulturmark. -Det er mye læring i å kartlegge natur. Jeg fikk sett mye natur og naturvariasjon under den sesongen jeg kartla for Norconsult. Nilsson vil i Biofokus bidra med både utvalgskartlegging, basiskartlegging i verneområder, skogkartlegging og kartlegging i forbindelse med planarbeid.

– Jeg gleder med til å starte opp i en jobb der jeg får være mye ute, finne arter og deres leveområder og delta i stiftelsen arbeid med å heve kunnskapsgrunnlaget om norsk natur, avslutter Nilsson.

Les mer om Alexander R. Nilsson her.

 

SISTE NYHETER

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...