Bergskogen på Berg i Oslo

20. april 2018

BioFokus har på oppdrag for Bymiljøetaten i Oslo utarbeidet en skjøtselsplan for Bergskogen i Nordre Aker i Oslo. Planen har som mål å ivareta områdets unike naturverdier og kulturhistoriske verdier, samtidig som Bergskogen fortsatt skal kunne brukes av barnehager, skoler og lokalbefolkningen til rekreasjon og undervisning. For å nå målet er det en del viktige tiltak som bør iverksettes og visse hensyn som bør følges. Særlig viktig for det biologiske mangfoldet er de mange gamle edelløvtrærne, og liggende og stående grov død ved, som det er en god del av i Bergskogen. Mange av de påviste truede artene i Bergskogen er knyttet til trærne, og da særlig til forekomster av død ved. De gamle gravhaugene i Bergskogen må ivaretas på en god måte. Det betyr i praksis at gravene må beskyttes mot slitasje fra kjøretøyer og overdreven bruk (ferdsel og lek), samt at det bør utføres tiltak overfor eventuelle trær der det er stor fare for rotvelt på gravhaugene.

Ulike hensyn og skjøtselsforslag innenfor Bergskogen varierer fra sted til sted, og området er delt inn i ulike skjøtselssoner for å kunne ivareta og videreutvikle verdiene på best måte. Generelle skjøtselsforslag og tiltak inkluderer blant annet å begrense uttaket av død ved. Den døde veden som må fjernes legges i det eksisterende dødved-deponiet. Gravhaugene skal ikke dekkes av døde stammer og grener, og de fleste forekomster av død ved skal legges utenfor gravfeltet eller flyttes til dødved-deponiet. De eldste trærne i Bergskogen bør få stå mest mulig i fred, mens noen av de gamle trærne i nordre del bør fristilles med jevne mellomrom for å unngå at trærne skygges ut. Rekrutteringen av gamle trær, og da særlig eik og bøk, bør sikres. Forekomster av fremmede arter bør i hovedsak bekjempes innenfor Bergskogen. Brukere av området bør kanaliseres til den gjennomgående turstien. Sentrale deler av området (sone 4 og delvis sone 3) viser tydelige tegn på slitasje som følge av mye bruk, og det er ønskelig at i alle fall gravhaugene innenfor sone 3 i fremtiden brukes mindre av skole- og barnehagebarn. Dette bør kunne oppnås gjennom informasjon fra de involverte skolene og barnehagene til barna, samt gjennom et forbud mot bruk av Bergskogen som lekeareal i friminutter for Berg skole. Hageavfall og enkelte installasjoner som trapper og trampoliner plassert innenfor Bergskogen bør fjernes.

Utarbeidelsen av denne skjøtselsplanen har vært vanskelig, der Byantikvaren og Bymiljøetaten har hatt et helt ulikt syn på forekomster av død ved i Bergskogen. Fra Byantikvaren sin side har det hele tiden vært et ønske om at all død ved som ligger innenfor hensynssonen for kulturverdier (der gravhaugene ligger) skal fjernes. Hensynssonen dekker de sentrale delene av Bergskogen, og det er her de fleste og eldste trærne er. Det er også her mye av den grove dødveden finnes og vil bli «produsert» i årene som kommer. Byantikvarens begrunnelsen for fjerning av død ved er rent estetisk, der det er en oppfatning om at død ved «forsøpler» det visuelle inntrykket av gravhaugene. Bergskogen er samtidig en av de få parkene i Oslo hvor det finnes betydelige mengder med grov død ved av ulike treslag, og flere truede arter påvist i Bergskogen er helt avhengig av disse dødvedforekomstene. Den foreslåtte løsningen på problemet har dessverre ikke blitt spesielt fordelaktig for det biologiske mangfoldet, og fremtidig produksjon av dødved innenfor hensynssonen vil i de fleste tilfeller bli lagt i dødved-deponiet.

Skjøtselsplanen finner du her

SISTE NYHETER

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...