Workshop Tipuloidea – et nettverkstiltak

17. november 2017

BioFokus har, med støtte fra Artsdatabanken, arrangert workshop på den spennende insektgruppen Tipuloidea. Denne overfamilien omfatter en rekke forskjellige familier som mellomstankelbein (Cylindrotomidae), småstankelbein (Limoniidae), hårøyestankelbein (Pediciidae) og storstankelbein (Tipulidae). I tillegg er familien vintermygg (Trichoceridae) inkludert og er en del av delgruppen Tipulomorpha sammen med Tipuloidea.

Helt siden de store entomologene Zetterstedt, Siebke og Schøyen var aktive på 1800-tallet har det vært arbeidet med stankelbein i Norge, men åpenbart er det mye som har gått hus forbi. Det er liten grunn til å tro at stankelbeinfaunaen faktisk er rikere i dag enn tidligere, og allikevel er det i løpet av siste års undersøkelser oppdaget flere titalls nye arter for Norge. Hvor brorparten tilhører familien småstankelbein. Dette er i hovedsak nokså små arter – de minste er faktisk betydelig mindre enn en middels stikkemygg – så det er kanskje ikke så rart at en del av disse har blitt oversett. De største småstankelbeinene er imidlertid fullt på størrelse med en middels storstankelbein, og også en del av de større artene er funnet i løpet av 2016. Til sammen er hele 12 % av de (nå) kjente norske Tipulomorpha-artene oppdaget i løpet av det siste året. Og det er sikkert mange igjen å oppdage. For det første er det både i Sverige og Finland kjent omtrent 90 arter som ikke er funnet i Norge (hvorav kun ca. 60 er felles for de to landene), og det er ingen grunn til å tro at det ikke er uoppdagete arter der også. For det andre har Norge en del miljøer som ikke finnes i våre naboland (særlig på Vestlandet, i Nord-Norge og i høyfjellet), så det bør finnes en del arter hos oss som ikke finnes ellers i Norden (foreløpig er det kjent ca. 20 norske arter som ikke er påvist i Sverige). Med andre ord bør det settes inn ressurser for å få kartlagt denne faunaen skikkelig.

Deltagere på workshopen var Jukka Salmela (Lapplands universitet, Rovaniemi, Finland), Trude Magnussen (Naturhistorisk museum, Oslo, Norge), Kjell Magne Olsen (BioFokus, Oslo, Norge) og Øivind Gammelmo (BioFokus, Oslo, Norge). Jukka Salmela holdt en presentasjon om Finlands stankelbein for de ansatte ved BioFokus.

Workshopen var to-delt hvor første del besto av å revidere samlingen ved Naturhistorisk museum i Oslo. Denne samlingen består for det meste av gamle dyr på nål, hovedsaklig samlet av entomologen Johan Heinrich Spalckhawer Siebke (Les mer om Siebke). I tillegg finnes et materiale fra en ekspedisjon til Passvik som blir oppbevart på sprit. Den andre delen av workshopen ble holdt i BioFokus sine lokaler i Forskningsparken i Oslo. Mye av tiden ble benyttet til å gå igjennom materiale som er samlet inn i Norge samt å se dyr som finnes i Finland og som med stor sannsynlighet finnes i Norge. Flere nye arter for Norge ble oppdaget i både gammelt museumsmateriale og nylig innsamlet materiale og vil bli publisert ved en senere anledning.

Workshopen var vellykket og vi har økt vår kunnskap om denne insektgruppen og lagt grunnlag for et videre internasjonalt samarbeid. Det er allerede avtalt feltarbeid for neste sesong i både Nord-Norge og Sør-Norge.

Vi takker Artsdatabanken for støtten til workshopen!

SISTE NYHETER

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...