Tett på knappenålslavene

11. mars 2015

Kim Abel har jobbet med å ta bilder av noen av de viktigste artene av knappenålslav som forekommer, eller har forekommet i Norge. Selve betegnelsen knappenålslav er en samlebetegnelse på lav i forskjellige slekter som har morfologisk lignende fruktlegemer, det vil si at de ligner på knappenåler. Slektene som finnes i Norge og som ligner på knappenåler er Calicium, Chaenotheca, Chaenothecopsis, Cyphelium, Microcalicium, Sclerophora, Phaeocalicium og Stenocybe.

Ifølge Artsdatabankens Artsnavnebase er det registrert 65 ulike arter innen disse slektene i Norge, hvorav 27 av disse står på den Norske rødlista. To kritisk truet (CR), åtte sterkt truet (EN), seks sårbare (VU), ti nær truede (NT) og en datamangel (DD).

Gråsotbeger (Cyphelium inquinans) (NT) på en høgstubbe av gran.

Knappenålslav er en samling arter som ofte er veldig relevant å fange opp under kartlegging av naturtyper da mange av artene er knyttet til stabile og gamle miljøer. Disse gir da en god indikasjon på om miljøet har hatt en lang kontinuitet i for eksempel gamle trær, stående død ved eller fuktighetsforhold, og flere av artene setter svært strenge krav til for eksempel høy trealder. Ett eksempel er trollsotbeger som nesten bare finnes på gamle graner over 250 år. Andre arter igjen er vanlige og finnes på mange steder bare en vet hvor en skal lete da knappenålslavene er meget små og uanselige. Bildet over og under dette avsnittet viser gråsotbeger (Cyphelium inquinans) som står som sårbar (VU) på den Norske rødlista (2010).

Gråsotbeger vokser på døde grankvister i gammel granksog og på gamle løer i kulturlandskapet.

Foreløpig har Kim dokumentert 20 av disse med gode nærfoto og 15 av disse er rødlistet. Målet er å få på plass bilder av alle rødlisteartene, samt manga av de vanligste artene, men dette er en tidkrevende prosess da det er meget små objekter som skal fotograferes. For å få tatt ett ferdig bilde av en av disse knappenålslavene brukes en teknikk som heter fokusstakking. Det betyr at det tas mange etterfølgende bilder av motivet og hvor hvert bilde har fokusplanet litt forskjøvet i forhold til forrige bilde. Når en i egnet programvare slår sammen alle de skarpe delene fra alle disse bildene får en et sammensatt bilde med stor dybdeskarpet. For så små objekter som knappenålslav kreves det som regel 200-500 bilder for å få ett ferdig sammensatt bilde, så fotograferingen av en art tar mye tid. Noe annet som tar mye tid er å skaffe til veie alle disse artene, men BioFokus har mange dyktige feltbiologer som altid er på jakt etter knappenålslaver og vi har gjennom mange år bidratt med mye kunnskap om utbredelsen av disse artene. I Artskart er det per mars 2015 registrert ca 16100 ulike funn av disse slektene og BioFokus står for 2982 av disse.

  • Calicium 309 funn
  • Chaenotheca 1267 funn
  • Chaenothecopsis 146 funn
  • Cyphelium 382 funn
  • Microcalicium 72 funn
  • Phaeocalicium 1 funn
  • Sclerophora 801 funn
  • Stenocybe 4 funn

Kim Abel

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...