Sørgemygg er en viktig gruppe av skoglevende insekter

10. november 2016

Artsdatabankens styre behandlet 21. september i alt 17 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter i skog. Av disse fikk seks søknader innvilget støtte. BioFokus fikk støtte til å fortsette arbeidet med å kartlegge Norges fauna av sørgemygg. Prosjektet ledes av Øivind Gammelmo (BioFokus). I tillegg vil Kjell Magne Olsen (BioFokus), Frank Menzel (Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (SDEI)), Kai Heller (SDEI) og Arne Köhler (SDEI) arbeide på prosjektet. Prosjektet har en varighet på to år med oppstart i januar 2017.

Se hvilke andre prosjekter som fikk støtte her: Artsprosjektet – tilskudd til nye kartleggingsprosjekter

Sørgemygg (Sciaridae) er en familie med uanselige, små til middels store, ofte svarte og gul- til oransjefargede små mygg. Dette er en av de største familiene av tovinger (Diptera) i Norge. Sørgemygg er ofte en dominerende gruppe innen tovinger, spesielt i skog, og et stort antall individer kan bli samlet inn på relativt kort tid. Familien er tallrik på både arter og individer, og har en viktig rolle i økosystemet. I skog er sørgemygglarvene en viktig del av kontrollen med mikroorganismer, ettersom de koloniserer råtnende materiale både i jorden og i høyere vegetasjonslag. I den palearktiske faunaen foretrekker mange arter fuktige, skyggefulle løvskoger med et stort innslag av død ved i forskjellige nedbrytningsstadier, men noen arter foretrekker også fuktige enger og barskog. Sørgemygg er fremdeles en av de minst kjente og studerte familiene av tovinger, og insekter generelt, i Norge – spesielt i den nordlige delen av landet, som fortsatt er nokså uutforsket. Svært mange av artenes levemåte og krav til habitater er for det meste ukjent. På grunn av denne kunnskapsmangelen ble denne familien ikke inkludert i Rødlista som ble presentert i 2015 (Gammelmo m.fl. 2015). Kunnskap om sørgemygg på artsnivå er særs viktig for å forstå kompleksiteten i terrestre økosystemer, spesielt i nedbrytningsprosessene i skog. Dette prosjektet har som mål å bidra med ny og viktig informasjon om sørgemyggenes skogshabitater i Norge. Dette vil danne et grunnlag for å inkludere denne viktige familien i kommende rødlisterevisjoner, kanskje allerede i 2020. Siden sørgemygg er mer eller mindre vanlige i alle typer skog, vil vi samle individer fra en rekke forskjellige skogshabitater. Prosjektet sikter på å dekke de fleste skogtyper som finnes i Norge, og dermed i systemet Natur i Norge (NiN). Vi vil ikke på forhånd gi prioritet til noen spesielle skogtyper, men i typer som T4-17 (storbregneskog) og T4-18 (høgstaudeskog) forventer vi en spesielt høy diversitet av sørgemygg. Enn videre er T30 (flomskogsmark) og V2 (myr- og sumpskogsmark), med betydelig innslag av død ved og vegetasjon i felt- og marksjiktet, meget interessante ved innsamling av nytt materiale. I tillegg har prosjektet som mål å bidra med verktøy for artsbestemmelser av sørgemygg til det norske fagmiljøet, gjennom en videreutvikling av bestemmelsesnøkler, referansesamlinger og lokal taksonomisk ekspertise som ble startet i det første sørgemygg-prosjektet i 2014 («Kartlegging av sørgemygg i Sør-Norge»). Sørgemygg er beryktet for å være en taksonomisk ekstremt vanskelig gruppe. Den beste og mest effektive måten å nå prosjektets mål er å ha et tett samarbeid med ledende internasjonale eksperter på gruppen. Dette samarbeidet er allerede etablert med Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut i Müncheberg i Tyskland (SDEI). Prosjektet vil bidra til å gjøre tilgjengelig data om 1) arters geografiske utbredelse, 2) habitatpreferanser og 3) genetisk materiale til DNA strekkoding for nasjonale og globale prosjekter.

Referanser:

Gammelmo, Ø., Jonassen, T., Nielsen, T.R. & Søli, G. 2015. Norsk rødliste for arter 2015, Edition: 1.2, Chapter: Tovinger Diptera, Publisher: Artsdatabanken, Norge, Editors: Snorre Henriksen, Olga Hilmo, pp.162-172.

 

SISTE NYHETER

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...