Ny kunnskap om ferskvannsmoser og våtmark på Østlandet

23. oktober 2020

BioFokus har i løpet av 2020 ledet og deltatt på flere prosjekter med formål å øke kunnskapen om mosefloraen i ulike deler av landet. I midten av oktober gikk turen til sørlige deler av Østlandet for å undersøke mosefloraen i ferskvann og våtmark (utenom myr) på kalkrik grunn i lavlandet. Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken og Sabima. I motsetning til myr er miljøer i ferskvann og våtmark lite undersøkt med hensyn til artsgruppen moser. Målet med denne samlingen var å gi disse miljøene et kunnskapsløft samt kompetansebygging og kunnskapsoverføring blant deltakerne.

I tillegg til Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud fra BioFokus, bidro den kunnskapsrike pensjonisten Perry G. Larsen, Leif Appelgren og Sigrid Bruvoll fra Ecofact Sørvest, og Kristine Heistad og Andrea Rishatt fra Dokkadeltaet.

Interessante funn
Totalt 11 rødlistede moser ble påvist i løpet av feltarbeidet. Det er verdt å trekke frem flokekrypmose Hygroamblystegium varium (sensu stricto) som ble påvist på to steder ved Limitjern i Skien kommune. Dette er de første registrerte forekomstene av denne arten på flere tiår. Dette skyldes dels at denne arten har vært slått sammen med tre andre arter som Hygroamblystegium varium s.l. siden 2004, men er i henhold til den nye europeiske sjekklista for moser skilt ut som egen art. Ved Rønneberg i Hof ble kjempestjernmose Calliergon megalophyllum påvist. Dette er en forholdsvis storvokst art som oftest blir 15-30 cm lang, men som, dersom forholdene tillater det, kan bli nesten en meter lang. På tross av sin ikke beskjedne størrelse er denne arten kun registrert med et par titalls funn i nyere tid og er rødlistet som sårbar (VU).

Mange av artsfunnene i dette prosjektet vil komme til direkte anvendelse i revisjonen av rødlista for arter og vil bidra med kunnskap og større sikkerhet i vurderingene. Våtmarksområder på Østlandet er utsatt for påvirkning og arealpress fra flere hold, deriblant flomsikring, veiutbygging, drenering og regulering, og arter som er sterkt tilknyttet disse miljøene vil følgelig bli påvirket av arealtap og habitatdegradering.

SISTE NYHETER

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...