Mose-workshop i Jotunheimen

21. september 2014

BioFokus arrangerte workshop med tema fjellmoser på Leirvassbu fjellhotell den første uka i september. Prosjektet er finansiert av Artsdatabanken og Sabima og hadde som mål å skaffe til veie ny kunnskap om mange dårlig kjente mosearter i høyfjellet. Tre av Sveriges ledende bryologer ble hyret inn for å bidra med sin felterfaring. Våre naboer i øst har de siste årene hatt et ganske sterkt fokus på sine høyfjellsmoser. De fire feltdagene i Jotunheimen skulle vise seg å bli svært innbringende.

Den første dagen ble brukt i den sørvendte lia innunder Dumhøeplatået som ligger i det samme fjellmassivet som Galdhøpiggen. Lia her strekker seg opp mot 2370 meter. Den klimatisk gunstige eksponeringen gjør sammen med kildefremspring og sildrende smeltevann dette til en svært artsrik moselokalitet. Planen for dagen var å komme seg opp mot 2000 meter, men dette skulle vise seg svært ambisiøst. Vi bestemte oss på forhånd for å gå med «skylapper» opp til 1600 meter over havet. Og allerede rett etter at «skylappene» var tatt av begynte de interessante artene å dukke opp. Grimmia triformis ble funnet for andre gang i Norge (første funn ble gjort av BioFokus i Øst-Jotunheimen i 2013). Dette skulle vise seg å bli den første av hele 12 knausing-arter (Grimmia) denne dagen. Blant disse er også den sjeldne skåreknausing Grimmia alpestris som også bare tidligere har et fåtalls funn fra Norge. Av andre fine funn fra denne dagen kan vi nevne den sjeldne enkorntvebladmose Scapania brevicaulis og Norges (og Nord-Europas) tredje funn av knoppkurlemose Didymodon maschalogena. Vi kom aldri høyere enn snaut 1800 meter, men fangsten må uansett sies å være god.

Dag to dro vi først til et områdene foran Storbrean i Leirdalen. I denne området er det sent på 1800-tallet registrert både brefrostmose Kiaeria riparia og hettetvebladmose Scapania kaurinii. Etter noen timer var begge disse artene gjenfunnet på det som fortsatt er den eneste kjente forekomsten av Dicranella riparia her i landet. Senere på dagen ble også vrengehutremose Apomarsupella revoluta funnet for første gang på flere tiår.

Den tredje dagen var folket klare for litt mer kalkrike forhold og turen gikk til det kjente plantefjellet Høyrokampen. Her startet mosefangsten med den sjeldne spisstrompetmose Tayloria acuminata. Videre oppover i lia dukket både tundramyggmose Cnestrum glaucescens, knattmose Gyroweisia tenuis, begerblygmose Seligeria oelandica og kysttettmose Molendoa warburgii opp. Alle disse er oppført på rødlista og sistnevnte er ny for Østlandet.

Den siste dagen dro vi alle opp til Juvasshytta før vi avsluttet med en bedre lunsj på bakeriet i Lom.

Kort oppsummert ble dette en svært vellykket tur med bedre resultat i form av artsfunn enn det man kunne forvente på forhånd. I forhold til kunnskapsnivået for moser i fjellet fikk vi noen gode svar, men også mange nye spørsmål. Det er et tydelig behov for å gjennomføre en lignende opplegg flere steder for å kunne vite noe mer konkret om utbredelsen til mange av disse artene.

Følgende arter av spesiell interesse er foreløpig bestemt fra turen:

Apomarsupella revoluta Første funn i Norge siden 70-tallet
Didymodon maschalogena DD, tredje funn i Norge (og i Nord-Europa)
Grimmia triformis Andre funn for Norge (Ny i 2013)
Grimmia alpestris Lite samlet fjellart
Scapania brevicaulis EN
Scapania kaurinii EN
Kiareia riparia VU, gjenfunn på eneste norske kjente lokalitet
Tayloria acuminata EN
Gyroweisia tenuis NT
Cnestrum glaucescens DD, tredje norske funn
Seligeria oelandica VU
Molendoa warburgii VU, ny for Østlandet

Deltakerne på turen var: Kristian Hassel (NTNU Vitenskapsmuseet), Niklas Lönnell (ArtDatabanken Sverige), Tomas Hallingbäck (ArtDatabanken, Sverige), Henrik Weibull (Naturcentrum, Sverige), Torbjørn Høitomt (BioFokus), Kåre A. Lye (NMBU), Kristin Wangen (NTNU), Solfrid H. Lien Langmo (Bioreg), Rune Halvorsen (UiO), Perry Larsen og Oddvar Olsen.

Det rettes en stor takk til Artsdatabanken og Sabima som sammen gjorde at vi kunne arrangere denne svært vellykkede turen med så mange dyktige bryologer. Takk også til vertskapet på Leirvassbu som serverte god mat og ordnet med et flott møterom vi kunne bruke som laboratorium.

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseundersøkelser i Finnmark

Moseekspertene Torbjørn Høitomt og John Gunnar Brynjulvsrud har gjennomført feltarbeid på to prosjekter i Finnmark: kartlegging av naturmangfold i forbindelse med rassikring i Honningsvåg og søk etter kryltustmose Tortula cernua på kjente lokaliteter i Porsanger og...

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Ny håndbok om mikrohabitater på trær

Biofokus ved Sigve Reiso har bidratt inn i arbeidet med en ny håndbok om mikrohabitater på trær. Håndboken er et samarbeid mellom en rekke forskningsinstitutter i Norge, Frankrike, Sveits og Canada.  Håndboken beskriver 52 forskjellige mikrohabitater på trær i den...

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...