Løpebillen Dyschirius impunctipennis

10. oktober 2018

BioFokus har på oppdrag fra Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold foretatt en kartlegging av den kritisk truede løpebillen Dyschirius impunctipennis. Arten var frem til 2010 vurdert som utdødd (RE) i Norge, men ble samme år overraskende funnet på Søndre Sandøy på Hvaler. Nå er det tegn på at arten igjen kan komme til å bli vurdert som utdødd i fremtidige evalueringer.

I Norge er Dyschirius impunctipennis kjent fra noen funn gjort på Jærstrendene i Rogaland i perioden 1925-35. Den gang ble arten påvist på Revesanden i Klepp, Ognesanden i Hå og i Sola kommune. Siden har ingen sett arten, til tross for en del ettersøk i nyere tid på flere av Jærstrendene. I juni 2010 var BioFokus sin «insektavdeling» på samletur til Hvaler, hvor vi blant annet besøkte sandstranden i Stuevika. Her ble noen individer av Dyschirius samlet inn, og det skulle vise seg at ett av eksemplarene var den antatt utdødde D. impunctipennis, mens de resterende var den nærstående D. thoracicus. To nye besøk ble så foretatt våren 2011 av Arne Laugsand og Stefan Olberg. Over 100 Dyschirius-eksemplarer ble undersøkt med håndlupe i felt på disse to turene, og kun to av de undersøkte individene var impunctipennis. Det ble dermed konkludert med at arten har en svært liten og sårbar populasjon i Stuevika. Vi undersøkte også noen andre strender på Søndre Sandøy, men ingen impunctipennis ble påvist. I ettertid har blant annet Frode Ødegaard gjort flere forsøk på å gjenfinne arten i Stuevika og på andre sandstrender, men uten hell. Nå i sommer oppsøkte BioFokus igjen Stuevika for å undersøke om arten fortsatt har en populasjon der. Mer enn 60 Dyschirius-individer ble undersøkt i felt, og 3 individer som kanskje kunne være impunctipennis ble tatt med for en nærmere undersøkelse, men alle dyrene var thoracicus. Det kan derfor se ut til at arten har forsvunnet fra Stuevika, og dermed muligens også som en norsk art.

D. impunctipennis kan lett forveksles med den nærstående arten D. thoracicus, samt at den tydeligvis kan opptre i små bestander på samme sted som thoracicus lever. Det er derfor fortsatt ikke helt sikkert at D. impunctipennis har forsvunnet fra Norge, og ytterligere undersøkelser på mulige lokaliteter på Jæren og i Østfold er ønskelig. Årsaken til at arten kan ha forsvunnet er usikker, men klimatiske forhold samt økt bruk av strendene er de mest trolige forklaringene, men andre forhold, som konkurranse fra thoracicus, kan ikke utelukkes.

Rapporten kan du lese her.

SISTE NYHETER

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Naturmangfold i foreslåtte vindkraftområder på Vestlandet

Det foreligger planer om vindkraftutbygging i flere av de mest nedbørrike fjellområdene på Vestlandet. Naturverdiene i disse fjellene er imidlertid svært dårlig kjent. På oppdrag for Forum for natur og friluftsliv i Hordaland har mosespesialistene Torbjørn Høitomt og...

Mistillit til bukken som passer havresekken

Mistillit til bukken som passer havresekken

I NRK sin gravesak «Alt er ikke i sin grønneste orden» kommer det frem at skogforvaltningen i Norge er preget av fryktkultur, hemmelighold og underslag av miljøverdier. Skognæringen nyter stor tillit hos myndighetene. Næringen har selv ansvar for å vurdere hvilken...

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

Ny metodikk for kartlegging og verdisetting av bekkekløfter

En bekkekløft er en geomorfologisk og topografisk betinget landform. Den er formet som en V-dal eller et gjel i fast berg der det er eller har vært en bekk eller elv i bunnen. Dette er et naturmiljø Norge har et internasjonalt bevaringsansvar for, samtidig som...