Kurs med fokus på rødlistearter og deres levesteder

21. april 2017

Biofokus og Miljøfaglig Utredning inviterer i samarbeid med Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter til kurs med fokus på bestemmelse av rødlistearter og gjenkjenning av deres levesteder.

Tid og sted

Kurset arrangeres på Dokka i Oppland 11.-13. september 2017. Fremmøte ved Shell på Dokka mandag kl. 10.00. Vi avslutter innen kl. 16.00 på onsdag.

For hvem?

Kurset er rett mot alle som jobber med kartlegging av biologisk mangfold i felt, men også for aktører som bruker naturtype- og artsdata i forvaltningssammenheng, som ønsker å forbedre sine kunnskaper og rødlistearter og miljøer de lever i. Det er ingen spesielle krav til forhåndskunnskaper, men noe kjennskap til rødlistearter og en grunnleggende forståelse av inndeling av natur (DN13 eller NiN) er en fordel.

Kursinnhold

Vi besøker artsrike naturmiljøer med gode forekomster av rødlistearter. Fokus vil ligge på artsgruppene moser, lav og sopp. Det vil bli lagt ekstra vekt på å gjenkjenne viktige naturmiljøer som kan være krevende å skille fra mer trivielle miljøer. Eksempler på miljøer vi besøker er:

–          Rik barskog/Kalkskog

–          Gammel barskog

–          Rik blandingsskog

–          Naturbeitemark/Slåttemark

–          Bekkekløft

Etter endt feltøkt samles vi inne, oppsummerer dagen og studerer innsamlet materiale. Dokkadelta nasjonale våtmarkssenter stiller med egnete lokaler.

Reise og opphold

Det legges til rette for overnatting på Dokka. Vi trenger en del privatbiler, da disse må benyttes under kurset, men det er også mulig å ta seg til Dokka med buss fra Bergen (Øst-Vest ekspressen (sen ankomst)), Lillehammer, Gjøvik og Oslo (Land-ekspressen). De fleste av disse alternativene betinger ankomst dagen før.

Andre opplysninger

Kurset koster 5000 kr og betinger minst 15 deltakere. Utgifter til kost og losji kommer i tillegg og betales av den enkelte på stedet. Det legges opp til rimelig innlosjering i hytter eller liknende. Vi spiser felles middag på Dokka.

Spørsmål rettes til Torbjørn Høitomt [email protected], tlf: 99574969. Detaljert kursprogram utarbeidet så snart vi ser at interessen for kurset er tilstrekkelig stor.

Påmelding gjøres her: (innen 20. mai)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabPcQRuNwY6ilSJd522IiuAlC2gUc2zgJsnM_dPvqeF4LeA/viewform?usp=sf_link

Med vennlig hilsen Geir Gaarder og Torbjørn Høitomt

Torbjørn Høitomt

SISTE NYHETER

Biofokus har passert 500.000 artsfunn i Artskart

Biofokus har passert 500.000 artsfunn i Artskart

- Vi i Biofokus har alltid vært opptatt av artsmangfoldet. Det startet i det små på 1990-tallet med registreringer av arter knyttet til gammelskog. På 30 år har vi bygd opp landets ledende fagmiljø innen artskartlegging, og vi kartlegger nå arter i over 200 ulike...

Store naturverdier langs Lysakerelva

Store naturverdier langs Lysakerelva

Lysakerelva er grenseelv mellom Bærum og Oslo og er en av de viktigste elvene i de to kommunene, både for rekreasjon og for biologisk mangfold. De bratte skogkledde dalsidene langs elva danner en sammenhengende skogbekkekløft mellom Bogstadvannet og Lysakerfjorden....