Konsekvensutredninger og planarbeid

I all arealplanlegging inngår å ta hensyn til naturmangfoldet. I plan- og bygningsloven fremkommer at naturhensyn må tas i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplaner, områdereguleringer og detaljreguleringsplaner. I forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven reguleres hvilke planer og tiltak som trenger fulle konsekvensutredninger (KU) og hvilke som kun trenger kortere redegjørelser om naturmangfold som en del av planen. Naturmangfoldloven stiller krav om et godt kunnskapsgrunnlag og om en vurdering av samlet belastning. Utbygging av vann- og vindkraft krever utredninger etter energiloven, mens forvaltning av skog reguleres i skogbruksloven.

Vi tilbyr biologiske undersøkelser i forbindelse med mindre utbyggingssaker, biologisk kartlegging i som deltema i en større konsekvensvurdering, miljøvurdering etter energilov og forskrifter i forbindelse med utbygging av vann- og vindkraft og utredning av tema økologi ved BREEAM-klassifisering av utbyggingsprosjekter.

Mindre utbyggingsprosjekter

Biofokus tilbyr biologiske undersøkelser i forbindelse med mindre utbyggingsprosjekter som ikke krever full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Vi feltbefarer og vurderer området etter DN håndbok 13 eller Miljødirektoratets instruks for naturtypekartlegging, registrerer artsfunn og lager en beskrivelse av naturkvaliteter innenfor hele undersøkelsesområdet. Vi kan tilby anbefalinger hva gjelder plassering av bygg etc. som tar størst mulig hensyn til naturmangfoldet og skissere evt. andre avbøtende eller kompenserende tiltak. Vi har stor erfaring av biologiske undersøkelser i forbindelse med utbyggingssaker.

Tema naturmangfold i større utbyggings-prosjekter og infrastrukturprosjekter

Biofokus tilbyr konsekvensutredninger på tema naturmangfold i utbyggings- og infrastrukturprosjekter, der det er påkrevd. Metoden for konsekvensutredningen følger normalt Miljødirektoratets veileder M-1941 om konsekvenstutredninger for klima og miljø. I større infrastrukturprosjekter brukes Statens Vegvesens Håndbok V712 «Konsekvensanalyser». De to metodene er i hovedsak harmoniserte, og konsekvensanalyse på tema naturmangfold består i begge metodene av utredning i flere trinn:

  • Inndelning i delområder
  • Verdisetting. Gjøres etter et gitt sett kriterier basert på forekomster av verneområder, naturtyper, arter/økologiske funksjonsområder, vannmiljø, landskapsøkologisk funksjon og geologisk mangfold
  • Påvirkning. Med påvirkning menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et tilstanden til et område endres av tiltaket.
  • Konsekvens per delområde. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning på området.
  • Konsekvens for temaet. Vektes på grunnlag av konsekvenser for de ulike delområdene. Kan videre brukes til å sammenligne konsekvenser for ulike utbyggingsalternativer.

Bakgrunnsdata om biologisk mangfold baseres på naturtypekartlegging etter DN Håndbok 13 eller Miljødirektoratets instruks og på artskartlegging av både rødlistearter og fremmede arter. Naturmangfoldet verdivurderes og påvirkning av tiltaket vurderes. De samlede konsekvensene fås ved å veie sammen verdi og påvirkning. Hvis konsekvensene på naturmangfoldet er tilstrekkelig store vurderes avbøtende eller kompenserende tiltak. Avbøtende tiltak er en tilpassing av opprinnelig plan for å redusere en negativ konsekvens, mens kompenserende tiltak handler om å erstatte et ødelagt naturareal med et annet når ødeleggelse ikke kan unngås, begrenses eller avbøtes.

Konsekvensutredning for tema naturmangfold ved småkraftverkutbygging

Biofokus tilbyr kartlegging av vassdrag i forbindelse med planlagt utbygging av småkraftverk. Vi følger NVEs veileder nr 3-2009 for utarbeidelse av rapport om naturmangfoldet. Ved utbygging av småkraftverk skal Vannressursloven følges. Denne skal sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. For å bygge ut småkraft må det opprettes en konsesjonssøknad til NVE. Søknader skal gi tilstrekkelig informasjon om konsekvensene av en utbygging. For biologisk mangfold innebærer dette en oversikt over hvilke verdier som er i influensområdet, og en vurdering av hvordan verdiene blir berørt ved en eventuell utbygging. Naturmangfoldet og konsekvensene vurderes etter DN håndbok 13 og 15 og håndbok V712 fra Statens vegvesen. Vi har lang erfaring fra kartlegging og verdivurdering av vassdrag inkludert bekkekløfter og fosser. Vi har både utført konsekvensutredninger i forbindelse med konsesjonssøknader (rapporter), kvalitetssikring av tidligere kartlagte naturverdier i småkraftsaker (nyhetssak, rapport) og bekkekløftkartlegging etter DN Håndbok 13. 

Biologiske undersøkelser i forbindelse med BREEAM-klassifisering

Biofokus tilbyr artsregistrering og vurderinger av naturmangfoldet i forbindelse med BREEAM-serifisering av bærekraftige bygg. Serifiseringssystemet BREEAM-NOR er utviklet av Grønn Byggalianse. Vi gjennomfører kartlegging og analyse av temaene LE02 Tomtens økologiske verdi, LE04 Forbedring av tomtens økologi og LE05 Langsiktig påvirkning på artsmangfoldet, under Arealbruk og økologi i BREEAM-NOR-manualen fra 2016