Kartlegging av biologisk mangfold i skog på Nesodden

15. september 2020

For å kunne ta hensyn til sårbar natur er det essensielt å vite hvor denne finnes. Uten et godt kunnskapsgrunnlag er det stor fare for at politikere og forvaltning tar beslutninger som ikke tar tilstrekkelig hensyn til naturverdiene i et område. Nesodden kommune ligger i den delen av Norge som har den høyeste tettheten av rødlistede arter og mange av disse er knyttet til skog. Det er derfor av stor viktighet når hus og veier skal bygges, og skog skal hugges, at en kommune har god oversikt over hvor de viktigste arealene for slike arter er.

Da miljørådgiver Martin Moi Stener i Nesodden kommune ville få oversikt over miljøverdiene de forvaltet, valgte han å prøve ut Miljødirektoratets metodikk for kartlegging av natur (Karleggingsinstruks, kartlegging av naturtyper etter NiN 2 i 2020). Nesodden kommune er blant de første til å prøve ut denne metodikken ut over kartleggingen som Miljødirektoratet gjennomfører selv. Da den nye metoden fremdeles ikke inkluderer alle skogvarianter som har viktige naturverdier, har Stener likevel sikret dekkende resultater ved å bruke naturtyper fra DN-håndbok 13. Dette gjelder særlig blandingsskoger som det finnes en del av på Nesodden.

Etter en anbudsrunde falt valget på BioFokus, og Anders Thylén, Ole Lønnve, Ulrika Jansson og Maria Hertzberg er i disse dager på feltkartlegging på Nesodden, og Moi Stener synes det er interessant å være med på et nybrottsarbeid.

Klikk på bilder for mer informasjon. Alle foto: BioFokus

– I oppstartsfasen vurderte vi ulik metodikk for kartleggingen, så vi kontaktet Miljødirektoratet og fikk gode råd om hvordan å bestille og kartlegge med Miljødirektoratets instruks for kartleggingsmetoden NiN. Når NiN er i ferd med å bli den nye normen er det en mulighet for læring. For vår egen del, i tillegg til at våre erfaringer kan være nyttige for andre kommuner, sier miljørådgiveren.

Moi Stener er en av to miljørådgivere i kommunen ved Oslofjorden og omtaler Nesodden som privilegert. Flere større kommuner har mange ansatte på miljø, men vi er en relativt liten kommune og sånn sett er vi privilegert med å være to. Miljørådgiveren gikk skogbrukslinja på videregående, og tok deretter mastergrad i Natur-, helse- og miljøvern på Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Bø i Telemark, og har vært i stillingen som miljørådgiver i et år.

Bilder fra felt.

Stener har fått med seg en del av kritikken av direktoratets implementering av NiN, men har kun kjennskap grunnprinsippene i metodikken. For å få innspill til hvor naturverdiene kunne være kontaktet han Nesoddens miljøorganiasjoner for tips om lokaliteter å kartlegge. Videre forteller Stener at Miljødirektoratet var grundige i sin oppfølging for å tilrettelegge for et best mulig resultat.

– Hele prosessen har vært ny, og det er jo spennende. Men vi gjorde en liten vri i anbudsdokumentene, for i tillegg til NiN-kartlegging skal vi bruke DN-13 enkelte steder, der areal ellers ville falt ut fordi NiN ikke fanger opp alle miljøelementer ennå.

Korallsopper er vanskelig å artsbestemme i felt, så belegg (en prøve) tas med for nærmere undersøkelser. Foto: BioFokus

Moi Stener er tydelig på at Nesodden kommune har et ekstra ansvar for naturen de forvalter, fordi Oslofjordområdet er et hotspot for biomangfold med mange truede arter.

– Når kommunen skal planlegge for bygging av boliger og infrastruktur er det viktig at vi tar beslutninger med et best mulig kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt. Det har vært viktig for meg å få kunnskapsgrunnlaget på plass i god tid før politiske beslutninger skal tas. Vi er heldige i Nesodden med mange politikere som bryr seg om naturen og at klima- og miljøutfordringer tas på alvor, sier Moi Stener.
Som er spent på prosessen videre med NiN, og på hvordan resultatene blir å bruke i etterkant, spesielt for saksbehandlere.

Åpen grunnlendt kalkmark, er rødlistet som en direkte truet (EN) naturtype. Foto: BioFokus

 

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...