God Jul og Godt Nytt år!

30. desember 2013

BioFokus ønsker alle lesere av våre hjemmesider en riktig god jul og et godt nytt år. Stiftelsen BioFokus har nedfelt i sine vedtekter at den skal jobbe for å tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. Nedenfor følger noen oppsummerende tall for vår virksomhet i året som er gått. Vi håper at vi gjennom våre mange prosjekter klarer å følge opp intensjonene som ligger i stiftelsesvedtektene.

BioFokus har i løpet av det siste året jobbet med ca. 250 prosjekter for i overkant av 115 ulike oppdragsgivere.

Våre største oppdragsgivere er Fylkesmenn (66 prosjekter fordelt på 12 Fylkesmenn), Miljødirektoratet (13), Artsdatabanken (12) og Multiconsult 12 prosjekter. Mindre prosjekter på under 30 timer utgjør den største mengden prosjekter, men ikke mer enn 10-15 % av en samlet prosjektmengde på ca. 17.000 timer fordelt på 13 ansatte.

BioFokus har delt sine prosjekter inn i ulike prosjekttyper. Tabellen nedenfor viser fordelingen av ulike typer på antall.

 
Prosjekttype Antall
Ekspertbistand (rødliste, svarteliste, artsnavnebase) 12
Faggrunnlag for handlingsplaner 4
Forvaltnings- og skjøtselsplaner 15
Konsekvensvurderinger og planarbeid 86
Kunnskapsformidling 17
Naturtype og viltkartlegging 72
Skogkartlegging 6
Spesialkartlegging av arter 38
Utredninger og FOU 7
Diverse annet 7
Totalt 264

BioFokus har skrevet i overkant av 70 rapporter og notater i løpet av 2013. Disse og andre kan sees i listeform her, eller søkes frem her.

De fleste av BioFokus sine prosjekter medfører til dels omfattende dokumentasjon av arter. I BioFokus sin Artsfunndatabase (BAB) er det i per 20. desember registrert 21 000 poster som enten er funn fra 2013 eller som er bestemt i 2013. Disse er fordelt på 4150 unike arter. Av disse er 475 vurdet som rødlistet i henhold til rødlisten for 2010. Det er registrert arter i 2013 fra i underkant av 250 ulike kommuner spredt over hele landet. Mange av artene har blitt kartlagt i en prioritert naturtype i henhold til DN håndbok 13.

I tabellen nedenfor er fordelingen mellom organismegrupper vist:

Organismegruppe Antall poster
Alger 3
Amfibier, reptiler 75
Biller 2 497
Bløtdyr 119
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer 243
Edderkoppdyr 92
Fisker 29
Fugler 334
Karplanter 7 934
Krepsdyr 57
Lav 1 692
Leddormer 15
Mangefotinger 30
Mosdyr 2
Moser 1 168
Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger 61
Nebbmunner 130
Pattedyr 51
Rettvinger, kakerlakker, saksedyr 97
Sommerfugler 406
Sopp 1 142
Støvlus, ekte lus, lopper 1
Tovinger 1 043
Trips 1
Veps 3 452
Ikke inndelt 34
Totalt 20 711

De fleste artene vi har kartlagt er heldigvis ikke truet. Nedenfor er fordelingen mellom rødlistede og ikke-rødlistede arter vist:

Status 2010 Totalt
RE 2
CR 12
EN 76
VU 155
NT 209
DD 20
LC 3 673
Totalt 4 147

SISTE NYHETER

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Vil du være med å kartlegge artsmangfoldet i Norge?

Biofokus opplever økende oppdragsmengde knyttet til spesialistoppdrag innen kartlegging av artsgruppene moser og lav. Vi vurderer i den forbindelse å styrke vårt team, og søker etter en fagperson som kan bidra i ulike typer kartleggings- og utredningsprosjekter. En...

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Ny rapport: Status for kalklav på Osloøyene

Biofokus ved Alexander Nilsson har i samarbeid med Reidar Haugan kartlagt kalklav på en rekke øyer i Oslo og Nesodden kommune i 2023. Kalkrik berggrunn og et svakt kontinentalt klima, med varme somre og relativt lite nedbør gjør øyene i indre Oslofjord spesielle. Her...

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Ny rapport: Skjøtselsplan for rød skogfrue i Bamble

Biofokus ved  Sigve Reiso og Anders Thylén har laget skjøtselsplan for et funksjonsområde for rød skogfrue ved Eikfjellet nær Bunes i Bamble kommune. Hensikten er å sikre ivaretakelse av den trua arten rød skogfrue og dens voksesteder i området, og i tillegg å legge...