Fantastiske Hornøya

19. mai 2015

I slutten av påsken var Kim Abel på Hornøya for å oppleve fuglelivet på øya. Det er Norges østligste øy og ligger rett utenfor byen Vardø i Finnmark. Hornøya er en del av Hornøya og Reinøya naturreservat og dekker et areal på ca. 2000 daa hvorav landarealet dekker ca. 1500 daa. Den er kjent for sitt fantastiske fugleliv og er en av de få fuglekoloniene i Norge som har en positiv utvikling i bestandene av lomvi, alke og lunde.

Dette hjelper imidlertid lite når den samlede sjøfuglbestanden har hatt, og har, en dramatisk nedgang i Norge, og det er særlig havhest, krykkje, rødnebbterne, lomvi og lunde som sliter. For eksempel indikerer data fra det Nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl at lomvien for perioden 1980-2009 har hatt en bestandsnedgang på 99 % i Norskehavet og en noe mindre nedgang i Barentshavet. Totalt er nedgangen i den Norske bestanden vurdert til over 80 % for perioden 1962-2009.

På Hornøya ligger fuglefjellet på den vestre delen av øya og her kan en oppleve spektakulære syn når tusenvis av fugl samles hvert år for å hekke. I fjellveggene her hekker blant annet alke, lomvi, polarlomvi, krykkje, lunde og toppskarv. De store mengdene med måker trives best på de flate, åpne partiene på resten av øya og her finner du måkeartene gråmåke, fiskemåke og svartbak. Noen få polarmåker gjester også øyene, og noen få par havhest og teist hekker spredt på øyene.

Video fra fuglefjellet

Video av lundefugl

Tabellene under viser tilnærmet bestandsstørrelse av hekkende sjøfugler på Hornøya og Reinøya på vernetidspunktet og senere år (tabellen er hentet fra forvaltningsplanen for Hornøya og Reinøya naturreservat.

  Hornøya  
Art 1983 2012
Toppskarv 140 600-650
Svartbak 180 50-100
Gråmåke 14500 5000-10000
Krykkje 21000 7000-10000
Alke 200 200-300
Lomvi 5000 12000
Polarlomvi 350 300
Teist 100 < 10
Lunde 5000 10000-15000
  Reinøya  
Art 1983 År i parentes
Storskarv 400 (2013)
Toppskarv 10 ≤ 100 (2013)
Svartbak 450 150-500 (2009)
Gråmåke 36000 3000 (2009)
Krykkje 2000 1500-2000 (2013)
Alke 50 100-150 (2013)
Lomvi 500 2000-30001 (2013)
Polarlomvi 50 ≤ 1001 (2013)
Teist 100
Lunde 1000 1100-15002 (2013)

1 Antall individer

2 Antall okkuperte huler

Referanse: Martinussen, P.A. 2014. Forvaltningsplan for Hornøya og Reinøya naturreservat. Fylkesmannen i Finnmark. FMFI Rapport nr: 2014:6. Link til rapport

Kim Abel

SISTE NYHETER

Biofokus har passert 500.000 artsfunn i Artskart

Biofokus har passert 500.000 artsfunn i Artskart

- Vi i Biofokus har alltid vært opptatt av artsmangfoldet. Det startet i det små på 1990-tallet med registreringer av arter knyttet til gammelskog. På 30 år har vi bygd opp landets ledende fagmiljø innen artskartlegging, og vi kartlegger nå arter i over 200 ulike...

Store naturverdier langs Lysakerelva

Store naturverdier langs Lysakerelva

Lysakerelva er grenseelv mellom Bærum og Oslo og er en av de viktigste elvene i de to kommunene, både for rekreasjon og for biologisk mangfold. De bratte skogkledde dalsidene langs elva danner en sammenhengende skogbekkekløft mellom Bogstadvannet og Lysakerfjorden....