Elvesandjeger langs Folla i Alvdal

4. september 2014

På oppdrag for NVE har BioFokus kartlagt elvesandjeger i tre områder ved Folla i Alvdal hvor det er aktuelt med masseuttak og flomvern. Arten er tidligere registrert lenger oppstrøms langs Folla og ned til det nordligste av de aktuelle undersøkelsesområdene. Det ble nå funnet gode populasjoner på to av områdene. Elvesandjeger er rødlistet som sterkt truet (EN) og den er en prioritert art som er beskyttet av egen forskrift under naturmangfoldloven.

Larven til denne vakre løpebillen er et rovdyr som lever nedgravd i fin sand på elveører og sandbanker. Her sitter larven i tunellen sin med hodet akkurat i nivå med sandoverflaten og venter på at insekter skal tråkke for nær. De voksne billene løper rundt på sanden og jakter de også, men bare når solen er framme. Elvesandjegeren er overraskende vanskelig å få øye på og kommer du nærmere enn tre fire meter, tar den gjerne til vingene og flyr noen meter. Arten kartlegges derfor mest effektivt ved å se etter larvehull i sanden.

Elvesandjeger og en del andre arter som lever i fin sand langs elvene våre er under press. De helt eller delvis vegetasjonsløse sandbankene er et temporært habitat som dannes og deretter enten gror igjen og/eller graves bort avhengig av årlige flomforløp og endringer i strøm og elveløp. Nedbygging, regulering av vassdrag, og flomforbygninger er noen av årsakene til at sandbankene forsvinner. Nydannelse av habitatet stopper opp fordi den naturlige erosjonsdynamikken langs elvene opphører når elvene låses i smale fastlagte løp og med liten variasjon i vannstand.

Notatet fra kartleggingen i Alvdal finner du her.

SISTE NYHETER

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Kartlegging og oppfølging av striglegulmose (CR)

Leveområdene til den kritisk truede striglegulmosen trues av gjengroing. Biofokus har kartlagt og utarbeidet en forvaltning- og oppfølgingsplan for å sikre og styrke de kjente populasjonene av striglegulmose i Viken, Vestfold og Telemark. Moseekspertene Torbjørn...

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Den beste gaven til skogen er en bedre helse

Gratulerer med dagen alle skoglevende arter, skog­naturtypene og det genetiske mangfoldet i skogen med verdens skogdag 21. mars! Skog er liv, skog er mangfold, skog er et samspill mellom tusenvis av arter. Skog er så mye mer enn bare trær og tømmer. Skogen er et...