Elvesandjeger langs Folla i Alvdal

4. september 2014

På oppdrag for NVE har BioFokus kartlagt elvesandjeger i tre områder ved Folla i Alvdal hvor det er aktuelt med masseuttak og flomvern. Arten er tidligere registrert lenger oppstrøms langs Folla og ned til det nordligste av de aktuelle undersøkelsesområdene. Det ble nå funnet gode populasjoner på to av områdene. Elvesandjeger er rødlistet som sterkt truet (EN) og den er en prioritert art som er beskyttet av egen forskrift under naturmangfoldloven.

Larven til denne vakre løpebillen er et rovdyr som lever nedgravd i fin sand på elveører og sandbanker. Her sitter larven i tunellen sin med hodet akkurat i nivå med sandoverflaten og venter på at insekter skal tråkke for nær. De voksne billene løper rundt på sanden og jakter de også, men bare når solen er framme. Elvesandjegeren er overraskende vanskelig å få øye på og kommer du nærmere enn tre fire meter, tar den gjerne til vingene og flyr noen meter. Arten kartlegges derfor mest effektivt ved å se etter larvehull i sanden.

Elvesandjeger og en del andre arter som lever i fin sand langs elvene våre er under press. De helt eller delvis vegetasjonsløse sandbankene er et temporært habitat som dannes og deretter enten gror igjen og/eller graves bort avhengig av årlige flomforløp og endringer i strøm og elveløp. Nedbygging, regulering av vassdrag, og flomforbygninger er noen av årsakene til at sandbankene forsvinner. Nydannelse av habitatet stopper opp fordi den naturlige erosjonsdynamikken langs elvene opphører når elvene låses i smale fastlagte løp og med liten variasjon i vannstand.

Notatet fra kartleggingen i Alvdal finner du her.

SISTE NYHETER

Ny kunnskap om moser i fjellet

Ny kunnskap om moser i fjellet

Biofokus har gjennom flere prosjekter i 2022 jobbet med å kartlegge moser i fjellene våre. Mosespesialistene John Gunnar Brynjulvsrud og Torbjørn Høitomt har tilbrakt til sammen 20 dager i Jotunheimen (Oppland), Stølsheimen (Hordaland), Målselv (Troms) og Alta...

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Bli med på webinar om kalkskog og baserike skoger

Velkommen til webinar Kalkskog i Norge – Hva vet vi? den 9. november fra kl.12 til 14. Miljødirektoratet har i perioden 2013-2018 gjennomført omfattende kartlegginger av kalkskog i Norge. Kartleggingene er gjort for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag i...