83 verneverdige skogsområder med 186 rødliste-arter funnet

28. mai 2019

På oppdrag fra Miljødirektoratet vurderte BioFokus i løpet av fjoråret 107 aktuelle skogvernområder fra sør til nord, og fant 83 verneverdige områder og 186 ulike rødliste-arter. Deriblant en Longitarsus parvulus – en bille som ikke har vært sett i Norge på over 100 år og var antatt utdødd.

Billen Longitarsus parvulus (antatt utdødd) fra Makø. Foto: Stefan Olberg.

Rapporten er nå levert direktoratet og kan leses her.

BioFokus har utredet de naturfaglige verneverdiene i 107 områder, som grunneiere og skogeierforeninger har meldt inn for frivillig vern. Får et område vernet status, vil staten betale grunneier for ikke å hogge i skogen. Av de 107 områdene er 83 vurdert til å være verneverdige, mens 24 områder ikke innehar verneverdier.

De kartlagte områdene er hovedsakelig på Sør- og Østlandet fra Vest-Agder i sørvest til svenskegrensen på Hvaler i Østfold i sørøst og til Oppland/Hedmark i nord. I tillegg er det utredet en del områder i Trøndelag, og enkelte på Vestlandet og i Nordland og Troms.

Områdenes verneverdi er utredet etter Miljødirektoratets metodikk for skogkartlegging, hvor kriterier knyttet til skogstruktur, vegetasjon, nøkkelelementer og artsmangfold (bl.a. rødlistearter) står sentralt. Områdenes verneverdi er vurdert på en femdelt skala fra 0-4 stjerner, hvor 0 (-) står for ikke verneverdig og 4 (****) for nasjonalt verneverdig, svært viktig.

Av de 83 områdene (169 km2) som ble vurdert som verneverdige er 28 lokaliteter (55 km2) gitt lokal verneverdi (*), 41 lokaliteter (82 km2) regional verdi (**) og 14 lokaliteter (32 km2) nasjonal verdi (***). Ingen lokaliteter fikk topp skår (****). 24 lokaliteter ble vurdert til ikke å ha verneverdi (-).

Løvskog, sumpskog og regnskog

De 83 verneverdige skogområdene spenner over stor naturvariasjon, fra høyereliggende barskog og fjellbjørkeskog til sørlige løvskoger og blandingsskoger i lavereliggende områder på Østlandet og regnskogsmiljøer i Trøndelag. Av viktige skogtyper som er mangelfullt representert i dagens skogvern er det kartlagt områder med edelløvskog, lavereliggende furuskoger, rike sumpskoger, blandingsskoger og regnskog. Innenfor de kartlagte områdene er det registrert 324 kjerneområder /naturtypelokaliteter med spesiell betydning for biologisk mangfold.

I løpet av kartleggingen er det registrert i alt 186 ulike rødlistearter, fordelt på 1165 enkeltfunn. Av sterkt truede arter (EN) ble det registrert 16 arter. Av disse kan nevnes funn av kelokjuke Dichomitus squalens på en brent furulåg ved Ånevatn i Kviteseid, Telemark, funn av eikeknivkjuke Piptoporus quercinus på gammel eik i både Agder, Telemark og Vestfold, krokblygmose Seligeria campylopoda i en bekkekløft i Leppa i Nordre Land, Oppland, og flere funn av huldrestry i Oppland og Buskerud. Det ble også gjort en del funn av insekter, spesielt i en egen undersøkelse på Makø, i Hvaler i Østfold. Her ble det bl.a. gjort funn av en billeart som ikke har vært funnet i Norge på over hundre år, og som har vært regnet som utdødd.

Rapporten for oppdraget er levert Miljødirektoratet og kan leses her. Opplysninger og faktaark for de enkelte områder som er undersøkt er tilgjengelig i vår egen skogdatabase Narin.

Marianne Melgård

SISTE NYHETER

Bli med på kurs i truede sopper!

Bli med på kurs i truede sopper!

Biofokus ønsker velkommen til en kursserie bestående av tre kurs i artsbestemmelse av truede sopparter i skog. Kursene vil ha fokus på truede vedboende sopper og kalksopper. Kursene er gratis og åpne for alle med interesse i sopp. Det er ingen krav til forkunnskaper....

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Skogens sølv er gull for artsmangfoldet

Kunnskapen rundt verdien av død ved har i mange tiår vært godt kjent i skogbruket, likevel har det utviklet seg en urovekkende ny trend, der store mengder død ved av furu blir tatt ut som energivirke. Dette er lite gjennomtenkt med tanke på å drive skogen bærekraftig,...