Solfrid Langmo

Solfrid Helene Lien Langmo har god økologisk forståelse innen de fleste naturtyper og meget god forståelse av naturtyper i kulturlandskapet. Hun har bred erfaring med naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13, NiN-kartlegging, undervisning/kursing i gruppen karplanter, skogkartlegging, skjøtselsplaner og i noe grad også konsekvensutredninger.

Langmo har god kunnskap om arbeid med GIS-verktøy (QGIS).

Langmo har meget god artskompetanse på karplanter og god kompetanse på lav, moser og beitemarksopp. Hun har god kompetanse på å vurdere leveområder til epifyttiske lav og moser. Hun arbeider for tiden med å opparbeide seg god kompetanse innen artsgruppene moser, lav og sopp.

 

Bachelor i naturforvaltning , Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT 2005)

Fosen, Trøndelag

 

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av skog og kulturlandskap
  • NiN-kartlegging (Natur i Norge), utvalgskartlegging og basiskartlegging
  • Karplanter
  • Moser
  • Lav

 

CV og arbeider

CV

Prosjektoversikt

Litteraturoversikt

Kartlagte skogområder

Nyhetssaker på nettsiden

 

Kontaktinformasjon

+47 91 52 70 72

[email protected]