Solfrid Helene Lien Langmo har god økologisk forståelse innen de fleste naturtyper og meget god forståelse av naturtyper i kulturlandskapet. Hun har bred erfaring med naturtypekartlegging etter DN Håndbok 13, NiN-kartlegging, undervisning/kursing i gruppen karplanter, skogkartlegging, skjøtselsplaner og i noe grad også konsekvensutredninger.

Langmo har god kunnskap om arbeid med GIS-verktøy (QGIS).

Langmo har meget god artskompetanse på karplanter og god kompetanse på lav, moser og beitemarksopp. Har og god kompetanse på å vurdere leveområder til epifyttiske lav og moser. Hun arbeider for tiden med å opparbeide seg god kompetanse innen artsgruppene moser, lav og sopp. 

  • Bachelor i naturforvaltning , Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT 2005)

  • Fosen, Trøndelag

Spesialkompetanse

  • Kartlegging av skog og kulturlandskap

  • NiN kartlegging (Naturtyper i Norge), utvalgskartlegging og basiskartlegging

  • Karplanter

  • Moser

  • Lav

CV og arbeider

Kontaktinformasjon

  • +47 91 52 70 72

  • solfrid@biofokus.no