Kartleggingserfaring naturtypekartlegging

Kartleggingserfaring naturtypekartlegging

Vi kan naturtypekartlegging:

BioFokus har kartlagt ca. 15000 av naturtypelokalitetene på land og i ferskvann som ligger i Naturbase. Dette utgjør en fjerdedel av lokalitetene. Tar vi med marine typer har vi kartlagt ca 17 % av alle lokaliteter. Vår største ekspertise ligger innenfor skog, kulturmark og ferskvann. Vi har for eksempel kartlagt over halvparten av alle lokaliteter med gammel barskog (både furuskog og granskog) og generelt 40 % av alle skoglokaliteter. Vi har kartlagt en femtedel av alle kulturmarks-lokaliteter og ferskvannslokaliteter i Naturbase. 


Vi kjenner Norge:

BioFokus har kartlagt naturtyper i landets alle fylker og i godt over 300 av landets kommuner. Vi har kartlagt flest lokaliteter på Østlandet, men har mange registreringer også fra Vestlandet og i Trøndelag. Vi har også hatt naturtype-kartlegginger i Nord-Norge. De naturgitte forholdene varierer stort både fra sør til nord og fra kyst til innland. Vi kjenner de klimatiske gradientene og hva de har å si for naturmangfoldet. Vi vet hvilke naturtyper som er vanlige i visse landsdeler og sjeldne i andre. Vi vet hvilke rødlistearter vi skal se etter i indre Oslofjord, sammenlignet med Trøndelag, Vestlandet eller Nord-Norge. Vi kan sette inn rett ekspertise i prosjektet basert på hvilke naturtyper eller artsgrupper vi forventer å finne. 
Vi har lang erfaring:

BioFokus har jobbet med naturtypekartlegging helt siden oppstarten av den nasjonale naturtypekartleggingen i 1999. Vi har vært med på å diskutere metodikken og bidratt med innspill til revideringer helt siden starten.