Stiftelsen BioFokus er en binæringsdrivende stiftelse, opprettet 1. juli 2000. Stiftelsen er organisert med ansatte og et styre. Stiftelsens formål er å tilrettelegge informasjon om biologisk mangfold for beslutningstakere, samt formidle kunnskap innen fagfeltet bevaringsbiologi. Dette er nedfelt i våre vedtekter.

Les mer om vårt virke på Forskning.no-bloggen Bevaringsbiologene.

BioFokus tilbyr naturfaglig kompetanse innen biologisk mangfold. Vi utfører en rekke ulike tjenester, og har som mål å levere produkter som er basert på den til en hver tid beste, tilgjengelige kunnskap. Vi utgir årlig en rekke publikasjoner, både som fagrapporter, artikler og notater. Alle våre ansatte har biologisk kompetanse på mastergradsnivå. Vi besitter spesialkompetanse på en rekke områder som skogøkologi, kulturlandskap, karplanter, vedboende sopp, lav, fugl, pattedyr, krypdyr og laverestående fauna.