Kunnskapsformidling og kursopplegg

Kunnskapsformidling og kursopplegg

Vi tilbyr:

 • Forvaltningsrettede kurs om naturmangfoldet
 • Foredrag innenfor våre fagtema
 • Formidling av naturmandfold via media
 • Bokkapittel innenfor våre fagtema
 • Tilgjenglige fagrapporter på nett

Forvaltningsrettede kurs

BioFokus tilbyr forvalningsrettede kurs innenfor fagområdet naturmangfold. Aktuelt kursopplegg for 2017 er et kurs med fokus på rødlistearter og deres levesteder som vi holder i samarbeid med Miljøfaglig Utredning og Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter. Vi tilbyr også skreddersydde kursopplegg innenfor våre fagområder ved forespørsel. Vi har hatt flere kurs for forvaltningen med temaer som:

 • Kartleggingsmetodikk og verdivurdering
 • Utvalgte naturtyper / prioriterte arter / prioriterte naturtyper
 • Mangfoldet av naturtyper, hvor finnes de største kvalitetene av de ulike typene
 • Artsmangfoldet knyttet til naturtypene – praktisk feltkartlegging
 • Påvirkningsfaktorer – fremmede arter, tiltak, gjengroing, ferdsel etc
 • Forvaltning lokalt og regionalt, skjøtsel eller fri utvikling
 • Praktisk skjøtsel av skjøtselsbetingede naturtyper

Årlig tar vi med skogstudentene ved NMBU på skogtur med fokus på naturverdier i skog. I 2012 (kursprogram 2012) holdt vi kurs i Follo med særlig fokus på naturtypene eik, dammer og edelløvskog og kurs i området Oslo-Bærum-Asker med fokus på åpen grunnlendt kalkmark, eik, rik sumpskog og kalkskog. I 2013 (kursprogram 2013) holdt vi kurs i ravinekartlegging i Nannestad/Ullensaker og skjøtselskurs i Asker.