Kunnskapsformidling og karttjenester (GIS)

Formidling av kunnskap

Biofokus tilbyr kompetansehevende foredrag innen alle fagområder vi jobber innenfor, både i forbindelse med prosjekter vi utfører og i forbindelse med fagseminarer, undervisningsopplegg og lansering av rødlister og fremmedeartslister.

Forvaltningsrettede kurs

Biofokus tilbyr forvalningsrettede kurs innenfor fagområdet naturmangfold. Vi tilbyr skreddersydde kursopplegg innenfor våre fagområder ved forespørsel. Vi har hatt flere kurs for forvaltningen med temaer som:

  • Kartleggingsmetodikk og verdivurdering
  • Utvalgte naturtyper / prioriterte arter / prioriterte naturtyper
  • Mangfoldet av naturtyper, hvor finnes de største kvalitetene av de ulike typene
  • Artsmangfoldet knyttet til naturtypene – praktisk feltkartlegging
  • Påvirkningsfaktorer – fremmede arter, tiltak, gjengroing, ferdsel etc
  • Forvaltning lokalt og regionalt, skjøtsel eller fri utvikling
  • Praktisk skjøtsel av skjøtselsbetingede naturtyper
  • Hensyn knyttet til skjøtsel av store gamle trær
  • Ravinekurs

Kartløsninger

Biofokus tilbyr digitale kartløsninger for å formidle kunnskap i komplekse prosjekter. Vi tilbyr å skreddersy kartløsninger for enkel og oversiktelig kunnskapsformidling i alle typer av prosjekter. Øivind Gammelmo er kontaktperson for digitale kartløsninger i Biofokus.

Vi har for eksempel laget et digitalt kart for skogområdesundersøkelser som er gjennomført i forbindelse med temakartlegginger  og vernekartleginger i skog i perioden 2004-2020. Kartet viser alle relevante kartlagt for vurdering av naturverdier i skog og gir kartfestet informasjon for alle undersøkte skogareal.

Vi har også utarbeidet et digitalt kart for ravinedaler i Lier, der både kvartærgeologiske og biologiske naturverdier vises.