Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Forvaltnings- og skjøtselsplaner

Mye av vår natur trenger skjøtsel for å opprettholde og videreutvikle de biologiske verdiene. Dette gjelder først og fremst tradisjonelt hevdet kulturlandskap, som slåttemarker, naturbeitemarker, grunlendt kalkmark, strandenger, hagemarker, høstingsskoger og enkeltstående gamle trær i kulturlandskapet. Skjøtsel og restaurering kan imidlertid også være nødvendig i myr- og skogsområden, hvor grøfting, fremmede arter, problemarter etc. kan utgjøre en trussel mot mangfoldet. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å restaurere tapt naturmangfold. Forvaltnings- og skjøtselsplaner blir oftest utarbeidet for verneområder eller utvalgte naturtyper, men kan også utarbeides for andre areal eller naturtyper dersom oppdragsgiver ønsker det. For å opprettholde eller videreutvikle mangfoldet trengs ofte aktive tiltak og BioFokus har også slik kompetanse. Les mer om restaurering og skjøtsel av kulturlandskap her.

Vi tilbyr:

  • Forvaltningsplaner
  • Skjøtselsplaner
  • Restaureringsplaner
  • Praktisk skjøtsels- og restaureringsarbeid

Forvaltningsplaner

BioFokus tilbyr å lage forvaltningsplaner for naturvernområder. Forvaltningsplaner skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet for verneområdet og være et redskap både for forvaltningsmyndigheten og for brukere av området. En forvaltningsplan beskriver områdets vernekvaliteter og beskriver de tiltak som kreves for å opprettholde og videreutvikle verneverdiene. Her finner du noen av våre forvaltningsplaner.

Kalktørreng som gror igjen. Det er anbefalt gjenopptatt skjøtsel for arealet.

Til hver skjøtselssone knyttes mål og tiltak

Skjøtselsplaner

BioFokus tilbyr å lage skjøtselsplaner for slåttemarker, naturbeitemarker og andre større eller mindre naturområder. Skjøtselsplaner inneholder kartavgrensede skjøtselssoner med målsetting og detaljerte skjøtselstiltak for å nå målene. BioFokus har utarbeidet en lang rekke skjøtselsplaner for blant annet slåttemarker. Her kan du se eksempler på skjøtselplaner vi har laget.

Restaureringsplaner

BioFokus tilbyr å lage planer for hvordan man kan restaurere natur i tilfeller der naturmangfoldet tidligere er gått tapt. Vi har først og fremst erfaring fra bekkerestaurering og restaurering av kalkmarker og slåttemarker, men har også jobbet med restaurering av myr.

Restaureringsplan for gjenåpning av bekk over jorde

Tetting av grøft for å restaurere en myr.

Praktisk skjøtsels- og restaureringsarbeid

BioFokus tilbyr å bidra med praktisk skjøtsel og restaurering. Vi har både kunnskap og utstyr for rydding av kratt og unge trær, slått, raking og vekk-kjøring av rydde- og slåtteavfall. BioFokus skjøtter per i dag flere slåtteenger, blant annet i Oslo-området.

Slått av gammel slåttemark med ljå.